Etusivu / News / Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020: Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla

Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020: Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • YhtiötiedotteetPIIPPO OYJ
PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2020
(tilintarkastamaton)

Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla

Tammi-kesäkuun 2020 pääkohdat

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle, tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Yhtiö valmistaa toisen vuosipuoliskon aikana tuotteita myös varastoon uudelle alkavalle sesongille. Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

Tammi-kesäkuun 2020 yhteenveto (tammi-kesäkuu 2019):

  • Liikevaihto 10,8 milj.€ (10,2 milj.€), jossa kasvua 6,5 %
  • Liiketulos 0,4 milj.€ (0,4 milj.€)
  • Katsauskauden tulos 0,3 milj.€ (0,2 milj.€)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 milj.€ positiivinen (-0,4 milj.€ negatiivinen), parantuneen käyttöpääoman hallinnan ansiosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 € (0,17 €)
  • Yhtiö aloitti paalauslankatuotantoon liittyvät investoinnit automaatioon ja robotiikkaan helmikuussa 2020 tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Investoinnin on arvioitu valmistuvan vuoden 2021 alkuun mennessä ja sen kokonaisarvo on n. 0,5 milj.€.
  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla alkanut Covid-19 pandemia aiheutti erityistoimenpiteitä konsernin toiminnassa mm. suojaustoimenpiteisiin, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyen, mutta yhtiön tuotanto ja toimitukset toimivat lähes normaalisti koko tammi-kesäkuun ajan.

Katsaus alkuvuoteen 2020

Toimitusmäärät kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä. Erityisen vahvaa kasvu oli paalauslanka- sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa ja myös paalausverkkojen toimitusmäärät kasvoivat edellisestä vertailukaudesta. Covid-19 pandemian vuoksi asiakkaat varautuivat katkoksiin toimituksissa, joita ei lopulta tullut. Yhtiö pääsi tuotannossa ja toimituksissaan vastaamaan hyvin aikaistuneeseen kysyntään.

Liikevaihto ei raaka-ainehintojen laskusta johtuen kasvanut kuitenkaan yhtä voimakkaasti kuin toimitusmäärät, sillä myyntihinnat seuraavat osittain raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä. Markkinoilla myyntihinnat laskivat merkittävästi paalausverkoissa ja -langoissa edelliseen kauteen nähden.

Myös kuluttajatuotteiden toimitusmäärät kasvoivat hieman. Yhtiö on keskittänyt kuluttajatuotteiden liiketoiminnot tytäryhtiöönsä ja toiminta on vakiintunut.

Venäjällä sekä yhtiön omien tuotteiden että välitystuotteiden toimitusmäärät kasvoivat.

Konsernin liiketulos pysyi liikevaihdon kasvusta huolimatta edellisen vuoden tasolla. Kannattavuus paalausverkkotuotteissa parani, mutta alhaisemman kannattavuuden paalauslanka- ja kaapeliteollisuuden toimitukset sekä ylimääräiset tuotekustannukset rasittivat kannattavuutta. Kuluttajatuotteissa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

Rahti- ja logistiikkakustannukset nousivat vientimarkkinoilla koronapandemian laajennuttua, mutta toisaalta yhtiö saavutti myös säästöjä liiketoiminnan muissa kuluissa muun muassa vähentyneen matkustuksen vuoksi. Myös liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatuilla tuilla on ollut myönteinen vaikutus jo aloitettujen investointiprojektien jatkamisessa sekä pandemian aiheuttamiin häiriöihin valmistautumisessa ja niistä aiheutuneiden kulujen osittaisessa kompensoimisessa.

Erityisesti Venäjän ruplan kurssimuutoksilla oli tulosta huonontava vaikutus. Tase-erien arvostamisesta johtuneet realisoitumattomat kurssitappiot, noin 100 tuhatta euroa, on kirjattu liikevaihdon oikaisuksi, vaikuttaen samalla määrällä suoraan liiketulokseen.

Toimitukset tehtaalta toteutuivat lähes yhtiön omien ennusteiden mukaisesti, huolimatta keväällä alkaneesta Covid-19 pandemiasta. Covid-19 kuitenkin aiheutti erityisjärjestelyitä niin tuotannon kuin logistiikankin osalta. Yhtiö teki aktiivisesti suojaustoimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan työntekijöiden turvallisuus ja tuotantotoiminta. Lisäksi tehtiin varotoimenpiteitä kuljetusreittien sekä raaka-aineiden ja varaosien saatavuuteen liittyen. Pandemiasta huolimatta yhtiö pystyi palvelemaan asiakkaita keskeytyksettä, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Toimihenkilöt ovat työskennelleet koko kevätkauden enimmäkseen etänä. Yhtiön agrimarkkinoille suunnatut tuotteet ovat olennainen osa elintarvikeketjua, ja siksi pandemia ei juurikaan vaikuttanut tuotteiden kysyntään, mutta pandemian vaikutukset näkyivät toiminnassa muuta kautta.

Paalauslankatuotanto kärsi edelleen heikosta hintakilpailukyvystä. Yhtiö käynnisti maaliskuussa investointiprojektin, jossa tuoteryhmän kilpailukykyä ja tuottavuutta parannetaan automaation ja robotiikan avulla. Covid-19 pandemia vaikutti myös investoinnin etenemiseen, lähinnä ulkopuolisiin asiantuntijoihin kohdistuneiden matkustuskieltojen ja viivästyneiden laitetoimitusten kautta. Investointi tulee tästä huolimatta valmistumaan vuoden 2021 alkuun mennessä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,40 miljoonaa euroa.

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€) 30.6.2020 30.6.2019 Muutos %
Aloituskurssi 1.1. 3,20 3,50 -9 %
Päätöskurssi 30.6. 3,38 3,40 -1 %
Ylin kurssi 4,38 4,68 -6 %
Alin kurssi 2,80 3,24 -14 %
Keskikurssi 3,29 3,83 -14 %

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy ja venäläinen PiippoRus OOO.

Markkinatakaus yhtiön osakkeilla alkoi 24.2.2020.

Piippo Oyj:llä oli 30.6.2020 päivätyn osakasrekisterin mukaan 413 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 149 000 osaketta eli 11,5% yhtiön osakekannasta. Maaliskuussa 2020 hallituksen jäsen Antti Piippo lahjoitti kaikki omistamansa Piippo Oyj:n osakkeet perillisilleen Olli-Pekka Piipolle, Ville-Matti Piipolle sekä Lasse Piipolle.

Näkymät loppuvuodelle 2020

Paalausverkkojen markkinakysynnän nähdään jatkuvan hyvänä ja kokonaisuutena agrituotteiden toimitukset tulevat ylittämään edellisen tilikauden toimitusmäärät.

Meneillään oleva paalauslangan investointi tulee parantamaan tuoteryhmän kilpailukykyä, mutta vaikutuksien arvioidaan näkyvän vasta 2021 vuodesta alkaen käyttöönoton jälkeen.

Yhtiö arvioi edelleen, että koko vuoden 2020 liikevaihto ja liiketulos tulevat paranemaan vuodesta 2019 aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Covid-19 koronapandemian mahdollisella toisella aallolla voi kuitenkin olla alueittain suuriakin vaikutuksia Piippo Oyj:n toimintaan, erityisesti mahdollisten uusien erityisjärjestelyiden ja niiden vaatimien panostusten vuoksi. Myös mahdolliset uudet matkustusrajoitukset voivat vaikuttaa myynti- ja toimitusketjuun merkittävästi, joten ohjeistuksen arviointiin liittyy tässä tilanteessa epävarmuutta.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ovat yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien nostaminen, käyttövarmuuden ja UV-suojauksien parantaminen sekä raaka-ainetehokkuus ovat kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiöllä on omalta toimialaltaan vahvaa ydinosaamista, joka on avainasemassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiöllä on yksi tuotantolaitos, joka sijaitsee Outokummussa.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50% yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta, mitä vastaan täysin suojautuminen on käytännössä mahdotonta.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat vakuutusyhtiön suorittamat säännölliset riskienhallintakartoitukset sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit keskeisessä asemassa. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampia luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Covid-19 pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Koronapandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 15 922 t€ (18 707 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 9 416 t€ (11 969 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 4 449 t€ (5 381 t€). Käyttöpääoma aleni 6 599 t€:oon (7 795 t€), johtuen paremmasta käyttöpääoman hallinnasta. Sen ansiosta vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten saamisten määrä aleni edelliseen kauteen verrattuna.

Yhtiön vieras pääoma oli 8 741 t€ (11 712 t€), josta korollista vierasta pääomaa oli 6 016 t€ (8 172 t€). Korollisen vieraan pääoman tarve aleni alentuneesta käyttöpääomatarpeesta johtuen.

Liiketoiminnan rahavirta oli 176 t€ positiivinen (-405 t€ negatiivinen).

Käyttämättömät limiitit 2 825 t€ (1 258 t€) per 30.6.2020 vahvistavat rahoitusasemaa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Varsinainen yhtiökokous 4.6.2020 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen Jouni Hartikaisen, Arvi Komulaisen, Antti Piipon, Mikael Slotten, sekä uutena jäsenenä Olli Piipon. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jouni Hartikaisen.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiö tiedotti 10.1.2020 uuden talousjohtajan ja johtoryhmän jäsenen, KTM Saija Paasosen nimityksestä. Muussa hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia. Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Konserni Konserni Konserni
Henkilöstö 1.1.-
30.6.2020
1.1.-
30.6.2019
1.1.-
31.12.2019
Henkilöstö keskimäärin 96 93 90
Henkilöstökustannukset, t€ 2 351 2 104 4 113

Ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North- markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yhtiön hallitus päätti 2020 vuoden alussa luopua vertailukelpoisten lukujen esittämisestä.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.6.2020. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.

Yleistä

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen toimitilat ja tuotantolaitos sijaitsevat Itä-Suomessa, Outokummussa.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin tiukalla fokusoinnilla. Tuotteemme ovat pieni mutta usein ratkaiseva osa korjuuketjun onnistumista. Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia, karkearehujen säilönnällistä arvoa parantavia paalausverkkoja ja paalauslankoja, jotta ne auttaisivat maataloustuottajia samaan parhaan mahdollisen tuloksen.

Kaiken lähtökohtana on korkea laatu ja toimintavarmuus. Testaamme, kehitämme ja teemme yhteistyötä tuotteidemme käyttäjien kanssa. Uudet ratkaisut tarkoittavat uusia menetelmiä, teknologioita ja tuotteita. Onnistumiset näkyvät maataloustuottajan toimintavarmuudessa, pienemmissä kokonaiskustannuksissa sekä ympäristön vähemmässä kuormittamisessa.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssämme sekä johdon suhteessa työntekijöihin: arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, joka tarkoittaa, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa, mitä teemme.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestämästä: www.piippo.fi

Tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 25.2.2021. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Nordic Rulebook- sääntöjä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
043 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Sisu Partners Oy
040 555 4727
Juha Karttunen

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Konsernilaskelmat H1 2020

Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 419 065 418 319 487 909
Aineelliset hyödykkeet 6 079 446 6 312 013 6 183 615
Sijoitukset 7 621 7 621 7 621
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 506 132 6 737 953 6 679 145
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 4 448 656 5 380 728 5 496 433
Lyhytaikaiset saamiset 4 653 247 5 953 701 2 718 880
Rahavarat 313 986 634 127 913 866
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 415 889 11 968 556 9 129 179
V A S T A A V A A 15 922 021 18 706 509 15 808 324

Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603 2 045 603
Muuntoero 6 184 -1 253 62 449
Edellisten tilikausien voitto 4 234 510 4 137 006 4 069 297
Katsauskauden tulos 295 214 213 312 102 764
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 181 510 6 994 667 6 880 112
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat 1 890 257 1 782 121 1 830 100
Lyhytaikaiset lainat 6 850 253 9 929 721 7 098 112
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 740 510 11 711 842 8 928 212
V A S T A T T A V A A 15 922 021 18 706 509 15 808 324

Konserni Konserni Konserni
Tuloslaskelma 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Liikevaihto 10 818 553 10 160 799 16 793 086
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) -1 132 341 -83 362 1 122 050
Liiketoiminnan muut tuotot 177 176 141 293 207 533
Liiketoiminnan kulut -9 119 019 -9 520 850 -17 241 070
Poistot ja arvonalentumiset -333 106 -288 626 -671 129
LIIKETULOS 411 263 409 254 283 626
Rahoitustuotot ja -kulut -61 271 -114 841 -134 023
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 349 992 294 413 149 603
Tuloverot -54 778 -81 102 -46 839
KATSAUSKAUDEN TULOS 295 214 213 311 102 764

Konserni Konserni Konserni
Rahoituslaskelma 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 628 320 501 937 954 755
Käyttöpääoman muutos -452 643 -906 447 794 973
Liiketoiminnan rahavirta (A) 175 677 -404 510 1 749 728
Investointien rahavirta (B) -160 092 -487 910 -791 252
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 60 157 -256 001 -208 022
Lyhytaikaisten lainojen nostot -675 623 1 624 689 36 000
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 30 446 0
Rahoituksen rahavirta (C) -615 465 1 399 135 -172 022
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -599 880 506 715 786 455
Rahavarat kauden alussa 913 866 127 412 127 412
Rahavarat kauden lopussa 313 986 634 127 913 866

Konserni Konserni Konserni
Keskeiset tunnusluvut 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Liikevaihto, t€ 10 819 10 161 16 793
Liikevaihdon muutos, % 6,5 % -15,8 % -3 %
Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA), t€ 744 698 955
EBITDA, % liikevaihdosta 7 % 7 % 6 %
Liiketulos (EBIT), t€ 411 409 284
EBIT, % liikevaihdosta 4 % 4 % 2 %
Katsauskauden tulos, t€ 295 213 103
Kauden tulos, % liikevaihdosta 3 % 2 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6 % 4 % 2 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8 % 5 % 2 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste, % 45 % 37 % 44 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 28 % 40 % 39 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), € 0,23 0,17 0,08
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus, % Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä
Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavissa tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavassa tunnusluvussa liikevaihto on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
H12019 vertailulukuja on oikaistu vastaamaan yllä mainittua laskentatapaa.

Liitteet

Takaisin uutisiin