Etusivu / News / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.10.2021-30.9.2022: Piipon liikevaihto ja liiketulos paranivat selvästi

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.10.2021-30.9.2022: Piipon liikevaihto ja liiketulos paranivat selvästi

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.10.2021 – 30.9.2022

(Tilintarkastamaton)

PIIPPO OYJ:N LIIKEVAIHTO ja LIIKETULOS PARANIVAT SELVÄSTI

Yhtiön uusi tilikausi vastaa nykyään agrisesonkia. Agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun lopussa.

TILIKAUDEN 1.10.2021–30.9.2022 PÄÄKOHDAT

Lokakuun 2021 – syyskuun 2022 yhteenveto (lokakuu 2020 – syyskuu 2021):

Yhteenveto

1.10.2021-

30.9.2022

1.10.2020-

30.9.2021

Muutos
Liikevaihto (1 000 euroa) 22 338 17 771 26 %
Liiketulos (1 000 euroa) 863 350 147 %
Tilikauden tulos (1 000 euroa) 453 143 218 %
Liiketoiminnan rahavirta (1 000 euroa) 714 333  
Osakekohtainen tulos (eur) 0,35 0,11  

Toimitusmäärät kasvoivat yhtiön päätuoteryhmissä paalausverkoissa, paalauslangassa sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa. Kuluttaja- ja välitystuotteissa jäätiin jälkeen vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi selvästi päätuoteryhmien toimitusmäärien ja raaka-ainehintojen noususta johtuen, sillä myyntihinnat seuraavat raaka-aineiden hintakehitystä. Myös valuuttakurssien edullinen kehitys paransi liikevaihtoa edellistilikauteen verrattuna.

Liiketulos parani vertailukauteen nähden tuottavuuden parantumisen ja erityisesti tytäryhtiösaataviin liittyvien merkittävien valuuttakurssivoittojen johdosta, jotka nostivat yhtiön tuloksen positiiviseksi. Yhtiö onnistui myös siirtämään kohonneet raaka-ainekustannukset myyntihintoihin.

Loppukauden osalta varovaisuus markkinalla lisääntyi ja toimitusmäärät pienenivät. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan hidasti toimituksia markkinoille. Paalauslankojen toimituskielto Venäjälle tuli voimaan kesken kauden. Rahti- ja logistiikkakustannukset pysyivät korkealla tasolla ja toimialalla oli edelleen logistisia haasteita.

Epävakaa markkinatilanne vaikutti raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen. Raaka-aineiden markkinahinnat pysyivät korkealla tasolla. Yhtiö kykeni kuitenkin turvaamaan raaka-aineiden hankinnan toimintaympäristön muutoksista huolimatta.

HUHTI-SYYSKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

Huhti-syyskuun 2022 yhteenveto (huhti-syyskuu 2021):

Yhteenveto

1.4.2022-

30.9.2022

1.4.2021-

30.9.2021

Muutos
Liikevaihto (1 000 euroa) 11 184 10 278 9 %
Liiketulos (1 000 euroa) 668 319 110 %
Katsauskauden tulos (1 000 euroa) 370 186 99 %
Liiketoiminnan rahavirta (1 000 euroa) 2 101 1 365  
Osakekohtainen tulos (eur) 0,29 0,14  

Liikevaihto kasvoi korkeasta hintatasosta ja hinnankorotuksista johtuen. Liiketulos parani ja nousi voitolliseksi erityisesti tytäryhtiösaataviin liittyvien kurssivoittojen vuoksi.

Yhtiö panosti onnistuneesti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen saavuttaen jaksolle asetetut tuotantotavoitteet päätuoteryhmissään.

Varovaisuus jakelijoiden keskuudessa lisääntyi ja loppukauden toimitusmäärät jäivät tavoitteista. Tämä nosti valmistuotevaraston arvoa ja yhdessä korkeiden raaka-ainehintojen kanssa se vaikutti yhtiön käyttöpääoman kasvuun. Valmistuotevarasto jäi korkealle tasolle kauden päättyessä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Avainluvut

(1 000 euroa)

Konserni
1.10.2021-

30.9.2022

Konserni
1.10.2020-

30.9.2021

 Emoyhtiö
1.10.2021-

30.9.2022

 Emoyhtiö
1.10.2020-

30.9.2021

Liikevaihto 22 338 17 771 19 167 14 356
Liiketulos 863 350 692 -108
% liikevaihdosta 4 % 2 % 4 % -1 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

577 172 497 -104
Omavaraisuusaste, % 38 % 44 % 33 % 44 %

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma per 30.9.2022 oli 7 664 t€ (7 062 t€). Tilikauden voitto oli 453 t€ (141 t€).

Oman pääoman erittely

Konserni

30.9.2022

Konserni

30.9.2021

Omapääoma 1.10. 7 061 724 7 048 407
Muuntoero 182 373 20 451
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuva erä 0 -148 388
Osingonjako -33 611 0
Tilikauden tulos 453 086 141 253
Oma pääoma tilikauden lopussa 7 663 571 7 061 724

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2022 päättyessä 2 416 t€ (3 003 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 11 077 t€ (6 174 t€). Käyttämättömät limiitit olivat 1 550 t€ (2 520 t€).

 Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus laski 30.9.2022 ollen 30 % (38 %).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2022 olivat 4 994 t€ (4 845 t€). Henkilöstöä oli keskimäärin tilikauden 2022 lopussa 100 (98) henkilöä.

Henkilöstö

Konserni
1.4.2022-

30.9.2022

Konserni
1.4.2021-

30.9.2021

Konserni
1.10.2021-

30.9.2022

Konserni
1.10.2020-

30.9.2021

Henkilöstö keskimäärin             100                         98               100                         98  
Henkilöstökustannukset
(1 000 euroa)
         2 347                  2 445            4 994                  4 845  

Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 24.2.2022. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseninä jatkamaan Antti Piipon (insinööri), Mikael Slotten (DE), Arvi Komulaisen (oikeustieteen kandidaatti) ja Olli Piipon (kuvataiteiden kandidaatti). Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Slotten. Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kolme yhtiön täysin omistamaa tytäryhtiötä. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä venäläisen PiippoRus OOO:n ja Manilla Oy:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa.

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 4,01 milj.€.

Piippo Oyj osakekurssin
kehitys (eur)

2022
(1.10.2021-

30.9.2022)

2021
(1.1.2021-

30.9.2021)

Muutos %
Aloituskurssi 3,66 3,16 16 %
Päätöskurssi 3,10 3,24 -4 %
Ylin kurssi 3,86 4,80 -20 %
Alin kurssi 2,70 3,20 -16 %
Keskikurssi 3,25 3,84 -15 %

Piippo Oyj:llä oli 30.9.2022 päivätyn osakasrekisterin mukaan 589 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 95,8 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 1,9 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 2,3 %.

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Paalausverkoissa kysynnän nähdään jatkuvan hyvänä pitkällä tähtäimellä ja tukevan osaltaan yhtiön strategiaa. Paalauslankojen toimitusmäärien odotetaan kasvavan tasaisesti.

Agrituotteiden jakelijoiden varastot ovat matalalla tasolla viime kauden kysynnästä ja loppukauden varovaisuudesta johtuen. Tämä tukee yhtiön tavoitteita kasvattaa toimitusmääriä lähitulevaisuudessa.

Yhtiöllä on kauden alussa valmistuotevarastoa, joka mahdollistaa toimitusmäärien kasvun. Raaka-aineiden hinnan laskun ei odoteta vaikuttavan myyntihintojen alenemiseen merkittävästi.

Venäjän liiketoimintojen väheneminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti sekä yhtiön liikevaihtoon että liiketulokseen päättyneeseen tilikauteen verrattuna. Odotettavissa ei ole kurssivoittoja, joilla olisi merkittävää tulosvaikutusta.

Yhtiön tavoitteena on markkinaosuuksien kasvattaminen perinteisillä ja uusilla markkina-alueilla.

Yhtiö arvioi liikevaihdon pysyvän lähes ennallaan ja liiketuloksen pysyvän voitollisena tilikaudella 2023.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiön päätuoteryhmissä toimitukset ja tilauskannan kertyminen tilikaudella 2023 ovat käynnistyneet tavoitteiden mukaisesti. Yhtiöllä on kauden alussa merkittävä valmistuotevarasto, joka tukee olennaisesti alkukauden toimituksia.

Yhtiön tuotanto on toiminut alkukauden osalta lähes odotetusti. Toimitukset ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti ja edellisen kauden hintatason pohjalta.

Raaka-ainemarkkina pysyy haastavana, mutta yhtiö on toistaiseksi onnistunut varmistamaan tuotannon vaatimat hankintamäärät. Yhtiö seuraa raaka-aineen hintamuutoksia varmistaakseen hintakilpailukykyään.

Sähkön hinnalla on ollut kokonaiskustannuksia nostava vaikutus koko Euroopan alueella alkukauden aikana. Lopputuotteiden hinnat ovat pysyneet yleisesti ottaen korkealla tasolla edelleen.

Markkinatakaus yhtiön osakkeilla alkoi 1.12.2022.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, kansainvälisen kaupankäynnin yleisiin haasteisiin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiöön vaikuttaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä siitä aiheutuvat rajoitukset että riskit olennaisesti. Molemmat markkina-alueet ovat olleet yhtiölle merkittäviä viime vuosina. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella ja pyrkii minimoimaan sodan vaikutukset liiketoimintaansa.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Pandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

VOITONJAKO

Hallitus tekee voitonjakoesityksen yhtiökokouskutsun yhteydessä.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi.

15.12.2022 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisu

2.2.2023 Yhtiökokouskutsu

23.2.2023 Varsinainen yhtiökokous

25.5.2023 Puolivuotiskatsauksen julkaisu kaudelta 1.10.2022 – 31.3.2023

Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Growth Market – Rulebook sääntöjä.

Piippo Oyj

HALLITUS

KONSERNILASKELMAT

Tase  Konserni 
30.9.2022
 Konserni 
30.9.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  275 671 311 729
Aineelliset hyödykkeet  5 556 760 5 872 726
Sijoitukset 50 50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 832 482 6 184 506
VAIHTUVAT VASTAAVAT                          
Vaihto-omaisuus  8 883 076 7 315 634
Pitkäaikaiset saamiset 0 5 100
Lyhytaikaiset saamiset   3 186 071 2 425 611
Rahavarat 3 255 193 308 049
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 324 339 10 054 394
VASTAAVAA 21 156 821 16 238 899
Tase  Konserni 
30.9.2022
 Konserni 
30.9.2021
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603
Muuntoero 182 373 20 451
Edellisten tilikausien voitto  4 382 510 4 254 417
Katsauskauden tulos 453 086 141 253
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 663 571 7 061 724
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat 2 415 843 3 003 010
Lyhytaikaiset velat 6 898 971 3 714 893
Ostovelat 4 178 437 2 459 273
Lyhytaikaiset velat 11 077 408 6 174 166
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 493 251 9 177 176
VASTATTAVAA 21 156 821 16 238 899
Tuloslaskelma

 Konserni  
1.4.2022-

30.9.2022 

 Konserni

1.4.2021-

30.9.2021

 Konserni  
1.10.2021-

30.9.2022 

 Konserni  
 1.10.2020-

30.9.2021 

Liikevaihto 11 184 265 10 278 129 22 338 271 17 771 417
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–)
753 452 530 308 969 959 1 572 861
Liiketoiminnan muut tuotot 57 871 39 014 160 706 98 701
Liiketoiminnan kulut -10 836 447 -10 160 533 -21 859 480 -18 382 289
Poistot ja arvonalentumiset  -491 022 -368 027 -746 248 -710 862
LIIKETULOS  668 120 318 891 863 208 349 828
Rahoitustuotot ja -kulut -198 145 -89 732 -286 020 -177 678
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
 SIIRTOJA JA VEROJA   
469 975 229 159 577 188 172 150
Tuloverot -99 974 -43 386 -124 102 -29 572
KATSAUSKAUDEN TULOS 370 002 185 773 453 086 142 578
Rahoituslaskelma

 Konserni  
 1.4.2022-

30.9.2022 

 Konserni  
 1.4.2021-

30.9.2021 

 Konserni  
 1.10.2021-

30.9.2022 

 Konserni  
 1.10.2020-

30.9.2021 

Liiketoiminnan rahavirta
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 278 544 602 128 1 609 456 912 585
Käyttöpääoman muutos 1 183 516 762 793 -534 194 -579 207
Liiketoiminnan rahavirta (A)  2 100 610 1 364 921 713 812 333 378
Investointien rahavirta (B)  -270 102 -51 568 -376 950 -371 147
Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen

lyhennykset / nostot

-183 571 -3 495 244 -587 167 -428 713

Lyhytaikaisten lainojen

lyhennykset/ nostot

933 695 4 034 890 3 184 078 2 234 105
Maksetut osingot ja muu voitonjako   33 611 0 33 611 0
Rahoituksen rahavirta (C)   716 512 539 646 2 563 299 1 805 392

Rahavarojen muutos (A+B+C)

lisäys (+) / vähennys (-)

2 594 003 -48 530 2 947 144 -133 906
Rahavarat kauden alussa  661 190 356 579 308 049 441 955
Rahavarat kauden lopussa  3 255 193 308 049 3 255 193 308 049
Keskeiset tunnusluvut
(1 000 euroa)

Konserni 
1.10.2021-

30.9.2022

Konserni 
1.10.2020-

30.9.2021

Liikevaihto 22 338 17 771
Kannattavuus
Käyttökate 1 609 1 061
% liikevaihdosta 7 % 6 %
Liiketulos 863 350
% liikevaihdosta 4 % 2 %
Katsauskauden tulos 453 143
% liikevaihdosta 2 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 6 % 1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 6 % -1 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 38 % 44 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 30 % 38 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,35 0,11
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  = Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), %  = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, %  = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus, %  = Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), €  = Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Yhteyshenkilöt

  • Jukka Keisanen, Toimitusjohtaja, Piippo Oyj, +358 43 218 1245, jukka.keisanen@piippo.fi
  • Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, Hyväksytty neuvonantaja, +358 40 555 4727

Tietoja julkaisijasta Piippo Oyj

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin