Etusivu / Hallinnointi

Johto ja hallinto – Piippo sijoittajalle

Johto, hallinto ja hyväksytty neuvonantaja

Hallitus

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen valitsee yhtiön yhtiökokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran.

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi puheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa. Piipon hallituksen päätöksen mukaan hallitus kokoontuu ainakin kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontuu yhtiön kehitysvaiheesta johtuen joustavasti hallituksen puheenjohtajan määrittelemien tarpeiden mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenet

Jäsen Tehtävä hallituksessa Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Mikael Slotte Puheenjohtaja 1955 2016
Antti Piippo Jäsen 1947 1979
Arvi Komulainen Jäsen 1949 2019
Olli-Pekka Piippo Jäsen 1980 2020
Kari Hirvonen Jäsen 1956 2024

Toimitusjohtajan esittely

MMM, EMBA Mikko Anttila aloitti Piipon toimitusjohtajana 1.10.2023. Mikolla on monipuolinen kokemus maatalouskaupan alalta eri työtehtävistä mm. Hankkijalla ja Vilomixillä. Mikko siirtyi Piipolle Vilomix Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

Corporate Governance

Piippo Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, Piippo Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöihin ja määräyksiin. First North -yhtiönä Piippo Oyj:llä ei ole velvollisuutta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 -suositusta, mutta suositusta noudatetaan niiltä osin kuin se yhtiön kokoon ja toimintaan nähden on perusteltua. Ulkomaantytäryhtiöiden toiminta perustuu lisäksi paikalliseen lainsäädäntöön.

Johdon omistukset

YHTIÖN HALLITUKSEN OMISTUS

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus yhtiössä 21.3.2024. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen osakeoptioita tai muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Toimitusjohtajalla ei ole omistusta yhtiössä.

Osakkeet Osuus osakkeista ja äänistä (%)
Olli-Pekka Piippo Jäsen 145 000 11,2
Kari Hirvonen Jäsen 157 035 12,1

Sisäpiiri

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Piippo noudattaa First North –yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Piipon omaa sisäpiiriohjetta.

Piipon johdon ilmoitusvelvollisien sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, sekä ne Piipon hallituksen määrittelemät henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä Piipon tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat lisäksi ne nimetyt Piipon palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella Piipolle työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon.

MARin myötä liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä poistui. Piippo Oyj:n ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin tilanne 2.7.2016 saakka on viiden vuoden ajan nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki.

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Piippo Oyj.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Outokumpu.

3 § Toimiala

Yhtiön toimiala on köysien, lankojen, verkkojen, kalvojen, vaijereiden ja ketjujen valmistus, kauppa ja maahantuonti ja maastavienti sekä niihin liittyvät palvelut ja neuvonta. Yhtiö voi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, on valittava myös varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenenen (10) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa tai Outokummun kaupungissa.

8 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Sovellettavat säännöt

Piippo Oyj (”Yhtiö”) noudattaa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen) ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntökirjaa. Sääntelyn tarkoituksena on taata sijoittajille tasapuolinen ja yhtäaikainen pääsy sellaiseen tietoon, joka on omiaan vaikuttamaan olennaisesti rahoitusvälineen arvoon.

Tiedottamisessa sovellettavat periaatteet

Yhtiön tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Yhtiö julkistaa soveltuvan sääntelyn mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä kaikki päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiö arvioi itsenäisesti, onko jokin tieto omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeen arvoon. Tietoa pidetään olennaisena, jos järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi tietoa yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Olennaisiksi katsotaan ainakin seuraaviin seikkoihin liittyvät tiedot:

  • avainhenkilömuutokset
  • pitkävaikutteiset investoinnit
  • merkittävät yhteistyö– ja kaupallistamissopimukset
  • merkittävät yritys- tai rahoitusjärjestelyt

Tiedottamistapa

Yhtiö julkaisee tiedotteensa yhtiötiedotteina. Yhtiötiedotteet toimitetaan First North Growth Market -markkinapaikalle ja Yhtiön verkkosivuille. Muutokset tiedotettuihin tietoihin julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tiedote.

Tiedottamiskieli

Yhtiö julkistaa tiedotteensa suomeksi.

Hiljainen ajanjakso

Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista ajanjaksoa ennen puolivuotiskatsauksen tai muun taloudellisen katsauksen antamista. Hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö ei järjestä sijoittajatapahtumia tai osallistu kahdenkeskisiin tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien kanssa. Myös hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö kuitenkin tiedottaa seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti Yhtiön osakkeen arvoon.

Huhut

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakkeen hintaa, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, analyytikkojen arvioita eikä luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, ellei Yhtiö katso sen olevan tarpeellista. Mikäli Yhtiö katsoo todennäköiseksi, että Yhtiötä koskevaa luottamuksellista tietoa on vuodettu julkisuuteen ja vuoto on tapahtunut Yhtiössä, Yhtiö julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

–––––––––––––––––––––––

Piippo Oyj:n hallitus
8.2.2015

Hyväksytty neuvonantaja

Piippo Oyj on listautuneena NASDAQ First North Growth Market -markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor).
Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksyttynä neuvonantajana toimii Sisu Partners Oy.
 
Sisu Partners Oy
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki
Puh. 040 555 4727