Etusivu / Ajankohtaista / Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018

Julkaistu
 • Ajankohtaista
 • Sijoittajalle
 • YhtiötiedotePrint - Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018Source: Piippo Oyj

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018

Piippo Oyj
Yhtiökokouskutsu

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj                         Yhtiökokouskutsu 9.3.2018 klo 17:15

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 04.04.2018 klo 14.00 alkaen, GLO Hotel Kluuvissa (GLO Meets 2.krs, Kuuvikatu 4, 00100 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.15.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
   
 2. Kokouksen järjestäytyminen
   
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

             Toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
   
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

            Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Tilikauden voitto 586 711,49 euroa kirjataan voittovarat -tilille. 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

            Hallitus esittää kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

 • puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa
 • muut jäsenet 3000 € vuodessa
 • lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta
 • matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä
 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

            Hallitus esittää jäsenten lukumääräksi neljää jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

            Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus esittää, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Antti Piippo, Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Jouni Hartikainen. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta on saatu suostumus tehtävään.   

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

            Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

 1. Tilintarkastajan valitseminen

            Hallitus esittää, että tilintarkastajina jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Koska ehdotetaan valittavaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

 1. Yhtiöjärjestyksen muutos
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
  Yhtiöjärjestyksen 5 §:
  Nykyinen sanamuoto: "Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran."
  Uusi sanamuoto: "Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

   
 2. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous. Piippo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 09.03.2018 lähtien mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11. huhtikuuta 2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.03.2018 klo 11.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 20.03.2018 alkaen

                          
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Piippo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.03.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.03.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Piippo Oyj, talouspäällikkö, Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Piippo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 09.03.2018 yhteensä 1 292 747 osaketta, jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Yhtiökokouspaikan lähin pysäköintihalli on P-Kluuvi, jonka sisäänajo on osoitteesta Fabianinkatu 27.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokoukseen.

Outokummussa 09.03.2018

PIIPPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Attachments:


Takaisin uutisiin