Etusivu / News / Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Julkaistu
 • Sijoittajalle
 • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 08.05.2015 alkaen klo 12.00. Kaivosravintola Wanhassa Pajassa, osoitteessa Kaivosmiehenpolku 4, 83500 Outokumpu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa yhteensä 312.000,00 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 12.toukokuuta 2015 ja osinko maksetaan 21.toukokuuta 2015.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

 1. puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa

 2. muut jäsenet 3000 € vuodessa

 3. lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta

 4. matkakustannusten korvaukset verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää jäsenten lukumääräksi neljää jäsentä.

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nykyisten jäsenten valitsemista jäseniksi.

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää palkkioiden hyväksymistä tarjousten mukaan.

14.Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska ehdotetaan valittavaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

15.Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. Piippo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8. kesäkuuta 2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.04.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 04.05.2015 klo 11.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 13.04.2015 alkaen

 1. Internet-sivujen kautta: https://egm.apk.fi/eGM/gm/108242624118_fi

 2. sähköpostin kautta jaana.mustonen@piippo.fi

 3. puhelimitse numeroon +358 43 218 1060 ma – pe klo 9 – 11

 4. telefaksilla numeroon +358 13 562 556

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Piippo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.04.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.5.2015 klo 11.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Piippo Oyj, talouspäällikkö, Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Piippo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.04.2015 yhteensä 1 292 747 osaketta, jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

Outokummussa 13.04.2015

Piippo Oyj

HALLITUS

Lisätiedot: Kari Hirvonen, hallituksen sihteeri, puh. 0400 372 562

Liitteet

Takaisin uutisiin