Etusivu / News / Kutsu Piippo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Piippo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj
Yhtiökokouskutsu

Kutsu Piippo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj Yhtiökokouskutsu 26.5.2021 klo 12.00

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.6.2021 klo 9:00 alkaen Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n toimistolla, Aleksanterinkatu 15 B 6.krs, 00100 Helsinki.

Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt
Yhtiökokoukseen liittyy poikkeusjärjestelyjä koronavirusepidemian vuoksi. Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen suunnitellussa aikataulussa.

Piippo Oyj:n hallitus kehottaa huomioimaan erityisesti seuraavat kokoukseen liittyvät seikat:

  • Piippo Oyj:n hallitus on nimennyt osakkeenomistajien käytettäväksi asianajaja Saija Rantalan Asianajotoimisto Reims & Co Oy:stä. Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa asianajaja Saija Rantalan asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa Piippo Oyj:n internetsivuilla www.piippo.fi 26.5.2021 lukien.
  • Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.6.2021 klo 16.30 sähköpostilla osoitteeseen petra.karvonen@piippo.fi. Samassa ajassa on ilmoitettava kokouksessa mahdollisesti käytettävän asiamiehen nimi ja tiedot.
  • Paikalle tulleilla osakkeenomistajilla ja asiamiehillä on maskipakko ja kokouksessa noudatetaan koronavirusepidemian edellyttämiä varotoimia.
  • Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia tai virvokkeita.

Kokoukseen ilmoittautuminen aloitetaan klo 8.30

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Tyynilä.

Mikäli Mikko Tyynilällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii AA Saija Rantala

Mikäli Saija Rantalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön kuluva tilikausi päättyisi 30.9.2021 ja olisi yhdeksän (9) kuukauden mittainen ja tämän jälkeen tilikausi alkaisi lokakuun alussa ja päättyisi syyskuun lopussa.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.piippo.fi/sijoittajalle. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.6.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.6.2021 klo 16.30 sähköpostilla osoitteeseen petra.karvonen@piippo.fi. Samassa ajassa on ilmoitettava kokouksessa mahdollisesti käytettävän asiamiehen nimi ja tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa

  • osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus /Y-tunnus,
  • osoite ja puhelinnumero sekä
  • asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Piippo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.6.2021 klo 10:een mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon ja valtakirjojen antamista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Piippo Oyj:n hallitus on nimennyt osakkeenomistajien käytettäväksi asianajaja Saija Rantalan Asianajotoimisto Reims & Co Oy:stä. Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa asianajaja Saija Rantalan asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa Piippo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa piippo.fi/sijoittajille/yhtiökokous.

Valtakirja on palautettava 11.6.2021 klo 16.30 mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen saija.rantala@reims.fi tai kyseiseen ajankohtaan mennessä postitse osoitteella Asianajotoimisto Reims & Co Oy, Aleksanterinkatu 15 B 6. KRS, 00100 Helsinki.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Asiamiehen tiedot tulee ilmoittaa viimeistään 11.6.2021 klo 16.30 sähköpostilla osoitteeseen petra.karvonen@piippo.fi.

4. Muut ohjeet/tiedot
Suomessa vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen, kokouksessa noudatetaan erityisjärjestelyitä osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi. Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä.

Piippo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.5.2021 yhteensä 1 292 747 osaketta, jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Outokummussa 26.5.2021

PIIPPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Liitteet

Takaisin uutisiin