Etusivu / News / Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos laskivat. Elpyvä markkinakysyntä parantaa näkymiä.

Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos laskivat. Elpyvä markkinakysyntä parantaa näkymiä.

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • YhtiötiedotteetPIIPPO OYJ
PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019
(tilintarkastamaton)

PIIPPO OYJ:N ALKUVUODEN LIIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS LASKIVAT.
ELPYVÄ MARKKINAKYSYNTÄ PARANTAA NÄKYMIÄ.

Tammi-kesäkuun 2019 pääkohdat

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden yhtiö valmistaa toisen vuosipuoliskon tuotteita myös varastoon uudelle alkavalle sesongille.

Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

Vuoden 2019 alkupuoliskolla liikevaihto oli 10 161 t€ (vuonna 2018: 12 062 t€). Vertailukelpoinen liiketulos laski 416 t€:on (679 t€) ja kirjanpidollinen liiketulos laski 409 t€:on (439 t€).

Vertailukelpoiset ja puolivuosikatsauksen luvut Vertailukelpoinen Kirjanpidollinen
30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018
Liikevaihto, t€ 10 161 12 062 10 161 12 062
Liiketulos, t€ 416 679 409 439

Yhtiön vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu alkuvuoden 2019 aikana kertyneet kertaluonteiset erät, joiden nettovaikutus kirjanpidolliseen tulokseen oli 7 t€. Kertaluonteisia kustannuksia olivat liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden ja sisäisen tarkastuksen kulut. Merkittävin tuloerä oli edelliseltä toimitusjohtajalta sisäisen tarkastuksen perusteella saatu korvaus 132 t€.

Paalausverkkojen markkinakysyntä on kehittynyt myönteisesti edelliseen sesonkiin verrattuna ja markkinatilanne on positiivinen. Yhtiö uskoo pitkällä aikavälillä markkinakysynnän jatkuvan suotuisana ja kilpailukyvyn pysyvän hyvänä.

Toimitukset tehtaalta toteutuivat yhtiön omien ennusteiden mukaisesti. Kesäkuussa sattuneet laivausten viivästymiset siirsivät merkittäviä paalausverkkotoimituksien laskutuksia toiselle vuosipuoliskolle.

Paalauslangoissa ja kaapeliteollisuuden tuotteissa yhtiö jäi jälkeen myyntitavoitteistaan. Paalauslangoissa kannattavuus on heikentynyt ja markkina on toistaiseksi haastava vallitsevan ylitarjonnan vuoksi. Kuluttajatuotteissa yhtiön alkuvuoden toimitusmäärät ovat olleet edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Katsaus alkuvuoteen 2019

Strategisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena Piippo Oyj aloitti vuoden keskittyen omissa tuotantotiloissaan paalausverkkojen ja -lankojen sekä kaapeliteollisuuden tuotteiden valmistukseen. Yhtiö oli hankkinut edellisen vuoden lopussa vuokrakäytössä olleet kiinteistöt omistukseensa, mihin se toteutti paalausverkkotuotannon laajennuksen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminnot oli siirretty aiemmin tytäryhtiö Manilla Oy:n alaisuuteen vuokratiloihin ennen laajennuksen toteuttamista.

Paalausverkkojen markkinakysyntä kehittyi myönteisesti edelliseen sesonkiin verrattuna. Paalausverkkojen osalta markkina elpyy ja tilanne nähdään positiivisena. Yhtiö on päässyt paremmin vastaamaan kysyntään uuden lisätuotantokapasiteetin käyttöönoton jälkeen. Yhtiössä nähdään paalausverkkojen markkinakysynnän jatkuvan suotuisana myös pitkällä aikavälillä ja kilpailukyvyn pysyvän hyvänä.

Alkuvuoden aikana yhtiö otti käyttöönsä paalausverkkotuotannon laajennuksen. Samaan aikaan yhtiö koulutti henkilöstöä tuotantotehtäviin. Alkuvuonna tuotannossa oli merkittävien muutosten vuoksi jättämää ja yhtiö oli lähtenyt sesonkiin myös normaalia matalammilla valmistuotevarastoilla. Näin ollen yhtiö oli hyvin riippuvainen valmistuvasta tuotannosta ja uusista lanseeratuista tuotteista. Yhtiön onnistui kuroa jättämää kiinni ja keskellä sesonkia vastata paremmin markkinoiden elpymiseen sekä kasvaneeseen kysyntään.

Paalausverkkojen toimitukset kasvoivat yhtiön päämarkkinoista merkittävimmin Pohjois-Amerikassa, Englannissa ja kotimaassa. Tämä johtui osaksi uuden paremmin leviävän paalausverkkotyypin lanseerauksesta valituille markkinoille. Venäjällä yhtiön tuotteiden toimitusmäärät olivat lähes viime sesongin tasolla, välitystuotteissa yhtiö jäi myyntitavoitteistaan. Agrisesonki on vasta puolivälissä kyseisellä markkinalla.

Paalausverkossa sesongin alussa erittäin korkealla olleita raaka-ainehintoja ei onnistuttu täysimääräisesti siirtämään lopputuotteiden hintoihin, joka osaltaan heikensi kannattavuutta. Sesongin edetessä raaka-ainehinnat ovat palautuneet normaalille tasolle.

Kesäkuussa laivausten viivästyttyä toimituksia siirtyi toisen vuosipuoliskon alkuun. Kokonaisuudessaan toimitukset onnistuivat yhtiön omien ennusteiden mukaisesti.

Paalauslangoissa ja kaapeliteollisuuden tuotteissa yhtiö jäi myyntitavoitteistaan. Paalauslangoissa kannattavuus on heikentynyt ja markkina on toistaiseksi haastava ylitarjonnan vuoksi. Osa paalauslankavalmistajista hakee nykyisessä markkinatilanteessa yhä suurempaa markkinaosuutta kaapeliteollisuuden tuotteissa, jolloin kaapelilankojen markkinahinnat ovat pysyneet heikolla tasolla. Yhtiö ei lähtenyt hakemaan tässä tuoteryhmässä liikevaihdon kasvua kannattavuuden ehdoilla.

Kuluttajatuotteissa yhtiön alkuvuoden toimitusmäärät ovat olleet edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,40 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 28.6.2019 oli 3,40 euroa (4,92). Katsauskauden ylin kurssi oli 4,68 euroa (6,65), alin kurssi 3,24 euroa (4,78) ja keskikurssi 3,83 euroa (5,43).

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€) 30.6.2019 30.6.2018 Muutos %
Aloituskurssi 1.1. 3,50 6,58 -47 %
Lopetuskurssi 30.6. 3,40 4,92 -31 %
Ylin kurssi 4,68 6,65 -30 %
Alin kurssi 3,24 4,78 -32 %
Keskikurssi 3,83 5,43 -29 %

Piippo Oyj:llä oli 28.6.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan 424 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 433 500 osaketta eli 33,5% yhtiön osakekannasta.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy ja venäläinen PiippoRus OOO.

Näkymät loppuvuodelle 2019

Yhtiö arvioi koko vuoden 2019 liikevaihdon jäävän hieman edellisen vuoden tasosta. Paalausverkkojen markkinakysynnän nähdään jatkuvan hyvänä ja yhtiön toimitukset sesongilla tulevat ylittämään edellisen vertailukauden. Paalauslankojen, välitystuotteiden ja kaapeliteollisuuden tuotteiden toimitusten uskotaan jäävän edellisen sesongin tasosta. Lankaliiketoiminnassa markkinan uskotaan pysyvän edelleen haastavana.

Yhtiö arvioi, että koko vuoden 2019 kirjanpidollinen liiketulos tulee paranemaan vuoden 2018 liiketuloksesta, mutta ei vielä saavuta 2015 – 2017 tasoa.

Tulevasta tuotantotarpeesta ja kasvaneesta laajennetusta kapasiteetista johtuen yhtiö siirtyy paalausverkkotuotannossa 24/7 järjestelmästä 24/5 järjestelmään. Tämä muutos jatkossa vähentää työtunteja viikonloppuisin ja laskee tuotantokustannuksia. Samalla yhtiö pystyy uudella tuotantojärjestelyllä sekä laajennetulla paalausverkko-osastolla valmistamaan verkkoja suunnitellusti turvatakseen kasvun.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ovat yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien nostaminen, käyttövarmuuden ja UV-suojauksien parantaminen sekä raaka-ainetehokkuus ovat kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiöllä on omalta toimialaltaan vahvaa ydinosaamista, joka on avainasemassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos ja koko tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimituksen ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen välisille valuuttariskeille. Lähes 50% yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampia luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 18 707 t€ (16 069 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 11 969 t€ (11 661 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 5 381 t€ (4 498 t€). Yhtiön vieras pääoma oli 11 712 t€ (8 958 t€), josta korollista vierasta pääomaa 8 172 t€ (4 904 t€). Käyttöpääoman suuruus johtuu sesongin siirtymästä.

Käyttämättömät limiitit 1 258 t€ (2 733 t€) vahvistavat rahoitusasemaa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen Jouni Hartikaisen, Antti Piipon ja Mikael Slotten, sekä uutena jäsenenä Arvi Komulaisen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jouni Hartikaisen.

Piippo Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland- markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen. Piippo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja on toiminut 1.5.2019 saakka Translink Corporate Finance Oy ja 2.5.2019 eteenpäin Sisu Partners Oy.

Piippo Oyj:n yhtiökokous on 4.4.2018 päättänyt, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle Kari Hirvoselle ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Asian selvittämiseksi yhtiössä on tehty sisäinen tarkastus, jonka jälkeen yhtiö on esittänyt Hirvoselle 7.1.2019 yli 700 t€ suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen.

Yhtiö on käynyt asiamiehensä välityksellä sovintoneuvotteluita Kari Hirvosen asiamiehen kanssa. Sovintoneuvottelut ovat koskeneet yhtiön Hirvoselle esittämiä vaatimuksia sekä Hirvosen yhtiölle esittämiä vaatimuksia. Asiassa on päästy 26.6.2019 kokonaissovintoon oikeudenkäynnin välttämiseksi. Hirvonen suorittaa yhtiölle kertakaikkisena korvauksena 132 t€ ja Hirvonen on luopunut kokonaisuudessaan kaikista yhtiötä vastaan esittämistään vaatimuksista. Korvauksen suorittamisen jälkeen yhtiöllä ei ole vaatimuksia Kari Hirvosta kohtaan.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön muussa hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Konserni Konserni Konserni
Henkilöstö 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Henkilöstö keskimäärin 93 94 96
Henkilöstökustannukset, t€ 2 104 2 236 3 739


Ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.


Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North- markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.


Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.


Yleistä

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen toimitilat ja tuotantolaitos sijaitsevat Itä-Suomessa, Outokummussa.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin tiukalla fokusoinnilla. Tuotteemme ovat pieni mutta usein ratkaiseva osa korjuuketjun onnistumista. Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia, karkearehujen säilönnällistä arvoa parantavia paalausverkkoja ja paalauslankoja, jotta ne auttaisivat maataloustuottajia samaan parhaan mahdollisen tuloksen.

Kaiken lähtökohtana on korkea laatu ja toimintavarmuus. Testaamme, kehitämme ja teemme yhteistyötä tuotteidemme käyttäjien kanssa. Uudet ratkaisut tarkoittavat uusia menetelmiä, teknologioita ja tuotteita. Onnistumiset näkyvät maataloustuottajan toimintavarmuudessa, pienemmissä kokonaiskustannuksissa sekä ympäristön vähemmässä kuormittamisessa.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssämme sekä johdon suhteessa työntekijöihin: arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, joka tarkoittaa, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa, mitä teemme.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestämästä: www.piippo.fi


Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2020. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Nordic Rulebook- sääntöjä.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
+358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Sisu Partners Oy
+358 40 555 4727
Juha Karttunen

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Konsernilaskelmat H1 2019

Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 418 319 367 591 419 326
Aineelliset hyödykkeet 6 312 013 4 032 115 6 110 539
Sijoitukset 7 621 7 621 7 621
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 737 953 4 407 327 6 537 486
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 5 380 728 4 498 175 4 364 205
Lyhytaikaiset saamiset 5 953 701 6 545 946 3 888 077
Rahavarat 634 127 617 052 127 412
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 968 556 11 661 173 8 379 694
V A S T A A V A A 18 706 509 16 068 500 14 917 180
Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603 2 045 603
Muuntoero -1 253 -65 548 -9 701
Edellisten tilikausien voitto 4 137 006 4 234 128 4 236 437
Tilikauden voitto 213 312 296 666 -157 440
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 994 667 7 110 849 6 714 899
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat 1 782 121 559 700 2 038 122
Lyhytaikaiset lainat 9 929 721 8 397 951 6 164 160
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 711 842 8 957 651 8 202 281
V A S T A T T A V A A 18 706 509 16 068 500 14 917 180

Konserni Konserni Konserni
Tuloslaskelma 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liikevaihto 10 160 799 12 061 503 17 278 729
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) -83 362 -2 149 573 -2 165 688
Liiketoiminnan muut tuotot 141 293 70 719 199 996
Liiketoiminnan kulut -9 520 850 -9 313 646 -14 830 433
Poistot ja arvonalentumiset -288 626 -230 002 -460 478
LIIKETULOS 409 254 439 001 22 126
Rahoitustuotot ja -kulut -114 841 -86 889 -202 914
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 294 413 352 112 -180 788
Tuloverot -81 102 -55 446 23 348
TILIKAUDEN VOITTO 213 311 296 666 -157 440

Konserni Konserni Konserni
Rahoituslaskelma 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 501 937 613 557 482 605
Käyttöpääoman muutos -906 447 -1 322 126 -1 109 437
Liiketoiminnan rahavirta (A) -404 510 -708 569 -626 832
Investointien rahavirta (B) -487 910 -359 953 -2 830 070
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot -256 001 130 200 1 608 622
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 624 689 1 623 278 2 043 935
Maksetut osingot ja muu voitonjako 30 446 -293 356 -293 356
Rahoituksen rahavirta (C) 1 399 135 1 460 122 3 359 200
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 506 715 391 600 -97 701
Rahavarat kauden alussa 127 412 225 113 225 113
Rahavarat kauden lopussa 634 127 616 713 127 412

Konserni Konserni Konserni
Keskeiset tunnusluvut 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liikevaihto, t€ 10 161 12 062 17 279
Liikevaihdon muutos % -16 % -0,7 % -0,4 %
Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA), t€ 698 669 483
EBITDA, % liikevaihdosta 7 % 6 % 3 %
Liiketulos (EBIT), t€ 409 439 22
EBIT, % liikevaihdosta 4 % 4 % 0,1 %
Tilikauden tulos, t€ 213 297 -157
Tulos, % liikevaihdosta 2 % 2 % -1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2 % 4 % 1 %
Oman pääoman tuotto ROE), % 3 % 4 % 3 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 37 % 44 % 45 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS) € 0,17 0,23 -0,12
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate EBITDA, % liikevaihdosta Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto*100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta Liiketulos / liikevaihto * 100
SijoItetun pääoma tuotto (ROI), % ( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + rahoituskulut ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin ) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % ( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja – verot ) / ( Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus ) * 100
Omavaraisuusaste, % ( Oma pääoma + poistoero * (1-veroaste)) / ( Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € Tilkauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Liitteet

Takaisin uutisiin