Etusivu / News / Piippo Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Piippo Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj
Yhtiötiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Piippo Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Piippo Oyj Yhtiötiedote 26.2.2015 klo 9.00

Piippo Oyj:n (”Piippo” tai ”Yhtiö”) listautumisanti on päättynyt onnistuneesti. Yhtiö antaa listautumisannissa yhteensä 272 747 uutta osaketta. Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 550 000 uutta osaketta.

Yhtiön hallitus hyväksyi merkinnät 25.2.2015 ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan osakeannin ehtojen mukaisesti viimeistään 3.3.2015. Annettavista osakkeista noin 64 prosenttia allokoitiin institutionaalisille sijoittajille ja noin 36 prosenttia vähittäissijoittajille. Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 26.2.2015.

Osakkeiden merkintähinta listautumisannissa oli 7,50 euroa osakkeelta. Edellyttäen, että kaikki merkityt osakkeet maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 3.3.2015, Yhtiö kerää listautumisannilla yhteensä noin kahden miljoonan euron tuotot ennen listautumisesta ja listautumisannista aiheutuvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Listautumisannissa Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 292 747 osakkeeseen. Listautumisannissa annettavat 272 747 osaketta vastaavat noin 21 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä listautumisannin toteutumisen jälkeen. Piippo saa listautumisannissa yhteensä noin 250 uutta osakkeenomistajaa.

”Haluan kiittää kaikkia Piipon listautumisantiin osallistuneita sijoittajia. Onnistunut anti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, mahdollistaen yritysjärjestelyt ja kapasiteetin laajentamisen Piipon tärkeillä markkina-alueilla. Listautumisannin avulla lähdemme hakemaan entistä nopeampaa kasvua,” kertoo Piipon toimitusjohtaja Kari Hirvonen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo jatkaa: ”On hienoa, että Suomessa voi pääomamarkkinoiden avulla kasvaa ja kansainvälistyä myös perinteikkäällä toimialalla.”

Listautumisannissa hyväksytysti merkityt ja ehtojen mukaisesti maksetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 6.3.2015. Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finlandissa on 10.3.2015 kaupankäyntitunnuksella PIIPPO.

Piipon First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimi Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisannissa.

Lisätietoja

Kari Hirvonen, toimitusjohtaja, Piippo Oyj
Sähköposti: kari.hirvonen@piippo.fi
Puhelin: +358 400 372 562

UB Capital Oy (Hyväksytty Neuvonantaja)
09 2538 0225

Piippo lyhyesti

Piippo Oyj valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B). Tuotteet valmistetaan pääasiallisesti polypropeenista ja polyeteenistä. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa ja Yhtiö toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan.

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai UB Capital Oy ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla osoitteesta www.piippo.fi/sijoittajat ja www.unitedbankers.fi sekä painettuna Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Piipon tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Piipon aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Piippo varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Takaisin uutisiin