Etusivu / News / Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018

Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


PIIPPO OYJ

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2018

(tilintarkastamaton)

Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos jäivät odotuksista

Tammi-kesäkuun 2018 pääkohdat

Vertailukelpoiset ja osavuosikatsauksen luvut Vertailukelpoinen Kirjanpidollinen
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017
Liikevaihto, t€ 12 062 12 148 12 062 12 148
Liiketulos, t€ 679 1 053 439 1 046

Yhtiön vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu jakson aikana kertyneet kertaluontoiset erät, kuten liiketoiminnan strategian mukaisten uudelleenjärjestelyiden kustannukset ja selvitystyöstä aiheutuneet asiantuntijoiden kustannukset.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla yhtiön liikevaihto oli 12 062 tuhatta euroa (vuonna 2017 12 148 tuhatta euroa, muutos -0,7%).

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos laski 35 prosentilla 679 tuhanteen euroon (1 053 t€) ja kirjanpidollinen liiketulos laski 58 prosentilla 439 tuhanteen euroon (1 046 t€). Aiemmassa yhtiötiedotteessa 19.7.2018 ilmoitetut luvut olivat alustavia.

Alkuvuonna yhtiö alkoi toteuttaa Outokummun tuotantotiloissa uudelleenjärjestelyjä, jotta se pystyisi paremmin vastaamaan strategiansa mukaiseen agrituotannon kasvutarpeeseen. Järjestelyihin kuuluivat mm. kuluttajaliiketoimintojen siirto erilliseen toimitilaan Outokummun kaupungissa. Tehtaan koko lanka- ja verkkotuotantolinjojen layout uudistettiin, jotta uudet, hankittavat verkkotuotantolaitteet voidaan asentaa olemassa oleviin tiloihin.

Yhtiö käynnisti investoinnin paalausverkkokapasiteetin kasvattamiseen, joka arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Paalaustuotteiden globaali markkinakysyntä ei kasva kuluvana vuonna 2018 johtuen merkittävillä maatalousmarkkinoilla vallinneesta ankarasta kuivuudesta. Keskimääräisen markkinakasvun pysähtymisen arvioidaan olevan tilapäistä.

Yleistä

Piippo Oyj on yksi johtavista paalausverkkojen ja -lankojen valmistajista kansainvälisillä agrimarkkinoilla. Lisäksi yhtiö valmistaa kaapelifillereitä vienti- ja kotimarkkinoille sekä jakelee kuluttajatuotteita Suomessa ja lähialueilla. Yhtiön globaalit jakelukanavat kattavat jo yli 40 maata. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikkana on Outokumpu.

Yhtiön ydintoimintaa on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön tahto on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssä sekä johdon suhteessa työntekijöihin siten, että arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita.

Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa mitä teemme.

Katsaus alkuvuoteen 2018

Yhtiön pääliiketoiminta-alue on paalausverkot ja -langat, sekä niihin liittyvät sivutuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiö on ilmoittanut aiemmin hakevansa markkinaa nopeampaa kasvua pääliiketoiminta-alueellaan. Yhtiö on tehnyt vuoden 2018 aikana selvityksiä tuotantokapasiteettia lisäävistä toimenpiteistä, uusista tuotantolinjainvestoinneista sekä mahdollisista yritysjärjestelyistä.

Alkuvuonna yhtiö alkoi valmistella ja toteuttaa Outokummun tuotantotiloissa uudelleenjärjestelyjä, jotta se pystyisi tulevaisuudessa paremmin vastaamaan strategiansa mukaiseen agrituotannon kasvutarpeeseen. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut investoivansa 2 500 t€ paalausverkkokapasiteetin kasvattamiseen Outokummun tehtaalle. Uuden kapasiteetin arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Osana sisäisiä järjestelyjä yhtiö vei läpi yt-neuvottelut, jonka lopputuloksena yhtiö päätti toteuttaa organisaatiomuutoksen, jonka yhteydessä yhtiö luopui omasta köysivalmistuksesta. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena yhtiö tarjosi töitä kaikille yt-menettelyn piirissä olleille työntekijöille työnkuvien muokkauksen sekä perehdyttämisen kautta. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena kuluttajatuotteiden liiketoiminta siirtyi uuden organisaation alaisuuteen ja omaan toimipaikkaan, jonne kaikki sen toiminnot jatkossa keskitetään.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön paalaustuotteiden toimituksiin ja siten myös liikevaihtoon vaikuttivat heikentävästi sekä alueittain vallitseva ankara kuivuus, että normaalia myöhemmin alkanut agrisesonki. Kauden aikana merkittävin syy toimitusten vähenemiseen oli kuivuus Euroopan päämarkkinoilla ja osassa kaukomarkkinoita, kuten USA:ssa ja Australiassa. Olosuhteita voidaan pitää globaalisti hyvin poikkeuksellisina. Voidaan arvioida, että pitkään jatkunut paalaustuotteiden keskimääräinen markkinakasvu pysähtyy kuluvana vuonna hetkellisesti. Olosuhteista huolimatta paalaustuotteiden toimitukset kasvoivat Venäjän markkinalla, jossa yhtiö otti markkinaosuutta kilpailijoilta.

Kilpailluissa paalauslangoissa yhtiö jäi merkittävästi jälkeen edellisen vuoden toimituksista. Toisaalta paalausverkkojen kansainvälinen kysyntä on jatkunut edelleen hyvänä. Kuluttajatuotteissa yhtiö ei pystynyt toimittamaan kaikkia tilauksia ajallaan ja vastaamaan kauden kysyntään, koska uudelleenjärjestelyt toivat katkoksia toimituksiin.

Yhtiön alkuvuoden liiketulosta heikensivät valmistautuminen toteutunutta huomattavasti suurempiin toimitusmääriin ja sen seurauksena kasvaneet tuotantokustannukset sekä samanaikaisesti nousseet raaka-ainekustannukset, joita ei onnistuttu kokonaan siirtämään myyntihintoihin. Yhtiön tuotantokapasiteettia nostettiin ennen tilikauden alkua muuttamalla vuorojärjestelmä 24/7 -järjestelmään entisestä 24/5 -järjestelmästä. Tämä muutos lisäsi työtunteja viikonloppuisin ja nosti tuotantokustannuksia.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 6,36 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 29.6.2018 oli 4,92 euroa (6,50). Katsauskauden ylin kurssi oli 6,65 euroa (6,99), alin kurssi 4,78 euroa (5,94) ja keskikurssi 5,43 euroa (6,31).

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€) 30.6.2018 30.6.2017 Muutos %
Aloituskurssi 1.1. 6,58 6,14 7 %
Lopetuskurssi 30.6. 4,92 6,50 -24 %
Ylin kurssi 6,65 6,99 -5 %
Alin kurssi 4,78 5,94 -20 %
Keskikurssi 5,43 6,31 -14 %

Lähde: Nasdaq Helsinki Oy

Piippo Oyj:llä oli 29.6.2018 päivätyn osakasrekisterin mukaan 450 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 433 500 osaketta eli 33,5 % yhtiön osakekannasta.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä: Piippo International Oy ja venäläinen PiippoRus OOO. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse ja PiippoRus OOO:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole liiketoimintaa.

Näkymät loppuvuodelle 2018

Yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon jäävän edellisen vuoden tasosta. Paalaustuotteiden globaali markkinakysyntä ei kasva kuluvana vuonna, johtuen merkittävillä maatalousmarkkinoilla vallitsevasta ankarasta kuivuudesta. Keskimääräisen markkinakasvun pysähtymisen arvioidaan olevan väliaikaista.

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko vuoden 2018 liiketulos tulee jäämään merkittävästi vuoden 2017 liiketuloksesta. Kuluvan kauden olosuhteista johtuen markkinalla on paalaustuotteista ylitarjontaa ja varastoja, jotka tulevat vaikuttamaan loppu vuoden toimituksiin ja kannattavuuteen. Yhtiön odotettua heikompi alkuvuoden liiketulos tulee vaikuttamaan koko vuoden tulokseen.

Tässä vaiheessa poikkeuksellisten ulkoisten olosuhteiden vallitessa yhtiö ei pysty antamaan tarkempaa ohjeistusta loppuvuodelle.

Yhtiön paalausverkkoinvestoinnin käyttöönotto ja koko Outokummun tuotantolaitosta koskeva uudelleenjärjestely tulevat aiheuttamaan katkoksia tuotannossa loppuvuonna. Tästä aiheutuu kertaluontoisia kustannuksia tilikauden 2018 aikana. Investoinnin arvioidaan olevan täydessä käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä. Strategian mukaisilla järjestelyillä yhtiö nostaa paalausverkkotuotannon kapasiteettia ja parantaa tuotantolaitoksen tuottavuutta.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ovat yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien nostaminen, UV-suojauksien parantaminen ja raaka-ainetehokkuus ovat kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos ja koko tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen välisille valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset, sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampi luotettava ja sitoutunut raaka-ainetoimittaja. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi.

Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 16 069 t€ (14 608 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 11 605 t€ (10 363 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 4 498 t€ (4 646 t€). Yhtiön vieras pääoma oli 8 958 t€ (7 129 t€), josta korollista vierasta pääomaa 4 904 t€ (3 971t€).

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli -709 t€ (380 t€). Käyttämättömät limiitit 2 733 t€ (3 746 t€) vahvistavat rahoitusasemaa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2018 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen Antti Piipon, Mikael Slotten ja Lars-Olof Staffansin, sekä uutena jäsenenä Jouni Hartikaisen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen kokouksessaan Jouni Hartikaisen.

Piippo Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen. Piippo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja on toiminut tilikaudella 2018 Translink Corporate Finance Oy.

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 586 711,49 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

Kari Hirvonen vaati osakeyhtiölakiin perustuen vähimmäisosingon jakamista, siten että sen määrä on vähintään puolet emoyhtiön voitosta 586 711,49 euroa. Päätettiin, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,227 €/osake eli yhteensä 293 355,74 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 293 355,75 euroa kirjataan voittovarat tilille. Osinko maksettiin 16.04.2018 yhtiökokouspäivänä osakerekisterissä olleille osakkaille.

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle, Kari Hirvoselle, ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Kyseessä on keskeneräinen sisäinen tutkinta liittyen menneeseen toimintaan, joka ajoittuu ennen nykyisen toimitusjohtajan tehtävään astumista. Tutkinta jatkuu edelleen.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön muussa hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Henkilöstö Konserni 30.06.2018 Konserni 30.06.2017 Konserni 31.12.2017
Henkilöstö keskimäärin 94 90 93
Henkilöstökustannukset, t€ 2 236 1 975 3 896

Ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North-markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2018. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta http://piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous/.

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2018 tilintarkastettu tilinpäätöstiedote julkaistaan 13.03.2019. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Nordic Rulebook -sääntöjä.

Yhtiö on esillä Nasdaq Helsingin Avoimet Ovet-illassa 27.8.2018 kello 17.00 Pörssitalon pörssisalissa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
+358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Translink Corporate Finance Oy
+358 20 743 2790

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin