Etusivu / News / Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.10.2022–31.3.2023: Piippo Oyj:n alkukauden liikevaihto ja kannattavuus laskivat huomattavasti

Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.10.2022–31.3.2023: Piippo Oyj:n alkukauden liikevaihto ja kannattavuus laskivat huomattavasti

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


(tilintarkastamaton)

H1 2023 PÄÄKOHDAT

Agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun lopussa. Yhtiön uusi tilikausi vastaa agrisesonkia.

Lokakuu 2022 – maaliskuu 2023 yhteenveto (lokakuu 2021 – maaliskuu 2022):

Yhteenveto

(1 000 euroa)

1.10.2022- 31.3.2023 1.10.2021 – 31.3.2022
Liikevaihto 7 274 11 154
Liiketulos -714 195
Katsauskauden tulos -660 83
Liiketoiminnan rahavirta -3 766 -1 387
Osakekohtainen tulos (€) -0,51 0,06

Alkukaudella yhtiön liikevaihto laski huomattavasti toimitusmäärien vähenemisen johdosta. Yhtiön kannattavuus laski ja liiketulos oli selvästi tappiollinen. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi yhtiön toimintaan ja liikevaihdon laskuun. Yhtiö on saanut kotiutettua suurimman osan Venäjän tytäryhtiösaatavista tilinpäätöksen jälkeen.

Yhtiö panosti tuottavuuden parantamiseen ja saavutti lähes asetetut tuotantotavoitteet. Alkukauden toimitusmäärät kuitenkin jäivät tavoitteista, jolloin valmistuotevarasto kasvoi merkittävästi. 

Yhtiö käynnisti koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 

Raaka-aineiden ja lopputuotteiden markkinahinnat pysyivät korkealla tasolla. Pitkään jatkunut korkea hintataso teki markkinatilanteesta haastavan ja kysyntä oli heikkoa. 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 19 901 t€ (20 255 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 14 268 t€ (14 177 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 10 483 t€ (7 949 t€). Käyttöpääoma kasvoi 10 373 t€:oon (8 970 t€), johtuen vaihto-omaisuuden kasvusta. 

Yhtiön vieras pääoma oli 13 083 t€ (13 106 t€), josta korollista vierasta pääomaa oli 9 414 t€ (8 565 t€).

Liiketoiminnan rahavirta oli -3 766 t€ (-1 387 t€).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Yhtiökokous 23.2.2023 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan seuraavat henkilöt: Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen ja Olli Piippo. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Slotten.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Keisanen irtisanoutui tehtävästään 3.1.2023. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 13.4.2023 Mikko Anttila. Hän aloittaa tehtävässään myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. Jukka Keisanen jatkaa tehtävässään kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa. 

Tiedot yhtiön johdosta ja hallinnosta ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Henkilöstö Konserni Konserni
1.10.2022 – 31.3.2023 1.10.2021 – 31.3.2022
Henkilöstö keskimäärin 99 104
Henkilöstökustannukset
(1 000 euroa)
2 458 2 647

KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,01 miljoonaa euroa.

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€) 31.3.2023 31.3.2022 Muutos %
Aloituskurssi 1.10. 3,10 3,66 -15 %
Päätöskurssi 31.3. 3,10 3,18 -3 %
Ylin kurssi 3,50 3,86 -9 %
Alin kurssi 2,92 2,74 7 %
Keskikurssi 3,16 3,34 -5 %

Piippo Oyj:llä oli 31.3.2023 päivätyn osakasrekisterin mukaan 582 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy, venäläinen OOO PiippoRus ja Piippo International Oy. 

NÄKYMÄT KOKO TILIKAUDELLE 1.10.2022 – 30.9.2023

Kuluvaan tilikauteen kohdistuu epävarmuutta yleisestä markkinatilanteesta ja Venäjän vaikutuksista johtuen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa merkittäviä epävarmuustekijöitä. Yhtiö noudattaa kansainvälistä ohjeistusta Venäjän toiminnoissaan. 

Yhtiö tarkastelee Venäjän toimintojen osalta erilaisia vaihtoehtoja mukaan lukien tytäryhtiön mahdollinen myynti. 

Yhtiöllä on olemassa nykyiseen kysyntään nähden korkea valmistuotevarasto. Yhtiön tavoitteena on ollut korvata Venäjän ja Ukrainan markkinoiden jättämää muilla markkinoilla. Markkinaosuuksien kasvattaminen ja uusien markkina-alueiden avaaminen tulee tapahtumaan aiemmin odotettua hitaammin. 

Yhtiö sai päätökseen koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut ja päätti, että työntekijöiden lomautukset tulevat kestämään 4-15 viikkoa osastosta ja tehtävästä riippuen. Irtisanomiset koskevat viittä henkilöä. Toimenpiteet suoritetaan tilikauden 2023 loppuun mennessä ja niillä odotetaan olevan huomattava vaikutus kannattavuuteen, varastonarvoihin ja kassavirtaan. 

Yhtiö arvioi, että koko tilikauden 2023 liikevaihto ja liiketulos eivät yllä päättyneen tilikauden tasolle vaan tulevat laskemaan huomattavasti. 

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, kansainvälisen kaupankäynnin yleisiin haasteisiin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. 

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. 

Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.  

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. 

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiöön vaikuttaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä siitä aiheutuvat rajoitukset että riskit olennaisesti. Molemmat markkina-alueet ovat olleet yhtiölle merkittäviä viime vuosina. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella ja pyrkii minimoimaan sodan vaikutukset liiketoimintaansa. 

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. 

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti. 

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market – markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

YHTIÖKOKOUS

Piippo Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.2.2023. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta:

https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.

TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 tilinpäätös sekä toimintakertomus julkaistaan 14.12.2023. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Growth Market -Sääntökirjaa.

Piippo Oyj
Hallitus

KONSERNILASKELMAT H1 2023

Tase Konserni Konserni Konserni
31.3.2023 31.3.2022 30.9.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  266 376 347 335 275 671
Aineelliset hyödykkeet  5 366 435 5 730 273 5 556 760
Sijoitukset 0 50 50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 632 811 6 077 658 5 832 482
VAIHTUVAT VASTAAVAT                          
Vaihto-omaisuus  10 482 592 7 948 948 8 883 076
Saamiset yhteensä 3 552 665 5 567 201 3 186 071
Rahavarat 233 126 661 190 3 255 193
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 268 383 14 177 339 15 324 340
VASTAAVAA 19 901 194 20 254 997 21 156 822
Tase Konserni Konserni Konserni
31.3.2023 31.3.2022 30.9.2022
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 604 2 045 603
Edellisten tilikausien voitto  4 832 991 4 420 309 4 564 883
Katsauskauden tulos -660 429 83 029 449 550
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 818 164 7 148 942 7 660 035
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat 2 004 213 2 599 414 2 415 843
Lyhytaikaiset lainat 7 410 253 5 965 277 6 898 971
Ostovelat 3 668 563 4 541 365 4 181 972
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 083 029 13 106 056 13 496 786
VASTATTAVAA 19 901 194 20 254 997 21 156 822

KONSERNILASKELMAT H1 2023

Tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni
1.10.2022 – 31.3.2023 1.10.2021 – 31.3.2022 1.10.2021- 30.9.2022
Liikevaihto 7 273 912 11 154 006 22 338 271
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 2 589 856 216 507 969 959
Liiketoiminnan muut tuotot 28 357 102 835 160 706
Liiketoiminnan kulut -10 237 550 -11 023 033 -21 859 480
Poistot ja arvonalentumiset  -368 695 -255 226 -746 248
LIIKETULOS -714 119 195 088 863 208
Rahoitustuotot ja -kulut -111 767 -87 875 -286 020
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA   -825 886 107 213 577 188
Tuloverot 165 457 -24 128 -127 638
KATSAUSKAUDEN TULOS -660 430 83 084 449 550
Rahoituslaskelma  Konserni   Konserni   Konserni 
  1.10.2022 – 31.3.2023 1.10.2021 – 31.3.2022 1.10.2021 – 30.9.2022
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -551 509 330 912 1 609 456
Käyttöpääoman muutos -3 214 692 -1 717 710 -848 661
Liiketoiminnan rahavirta (A)  -3 766 201 -1 386 798 760 794
Investointien rahavirta (B)  -169 024 -106 848 -376 950
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset / nostot -411 629 -403 596 -587 167
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset / nostot 1 324 787 2 250 383 3 150 466
Rahoituksen rahavirta (C)  913 159 1 846 787 2 563 299
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-) 
-3 022 066 353 141 2 947 144
Rahavarat kauden alussa  3 255 193 308 049 308 049
Rahavarat kauden lopussa  233 126 661 190 3 255 193

KONSERNILASKELMAT H1 2023

Keskeiset tunnusluvut  Konserni   Konserni   Konserni 
(1 000 euroa) 31.3.2023 31.3.2022 30.9.2022
Liikevaihto 7 274 11 154 22 338
Kannattavuus      
Käyttökate (EBITDA) -308 450 1 664
% liikevaihdosta -4 % 4 % 7 %
Liiketulos (EBIT) -677 195 863
% liikevaihdosta -9 % 2 % 4 %
Katsauskauden tulos -660 83 450
% liikevaihdosta -9 % 1 % 2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % -8 % 3 % 6 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % -19 % 3 % 6 %
Vakavaraisuus      
Omavaraisuusaste % 36 % 36 % 37 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 65 % 38 % 42 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut      
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), € -0,51 0,06 0,35
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %

= Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100

Oman pääoman tuotto (ROE) % = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste %

= Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100

Suhteellinen velkaantuneisuus % = Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € 

= Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm. kauden päättyessä

Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavissa tunnusluvuissa tulos on jaettu

katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.

Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavassa tunnusluvussa liikevaihto on jaettu katsauskauden

kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa. 

Yhteyshenkilöt

  • Jukka Keisanen, Toimitusjohtaja, Piippo Oyj, +358 43 218 1245, jukka.keisanen@piippo.fi
  • Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, Hyväksytty neuvonantaja, +358 40 555 4727

Tietoja julkaisijasta Piippo Oyj

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin