Etusivu / News / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-30.9.2021: Piipon liikevaihto kasvoi, liiketulos pysyi lähes ennallaan

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-30.9.2021: Piipon liikevaihto kasvoi, liiketulos pysyi lähes ennallaan

Julkaistu
 • Sijoittajalle
 • Yhtiötiedotteet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 30.9.2021
(Tilintarkastamaton)
3.12.2021

PIIPPO OYJ:N LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS PYSYI LÄHES ENNALLAAN

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Piippo Oyj:n agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle, tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Yhtiö on valmistanut toisen vuosipuoliskon aikana tuotteita myös varastoon uudelle alkavalle sesongille. Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Tästä johtuen yhtiökokous päätti kesäkuussa 2021 hallituksen esityksestä muuttaa yhtiön tilikauden vastaamaan jatkossa agrisesonkia. Muutoksesta johtuen vuoden 2021 tilikausi oli poikkeuksellisesti yhdeksän kuukauden mittainen, alkaen tammikuussa ja päättyen syyskuun loppuun.

TILIKAUDEN 1.1.–30.9.2021 PÄÄKOHDAT

Tammi-syyskuun 2021 yhteenveto (tammi-syyskuu 2020):

 • Liikevaihto 14 805 t€ (13 776 t€)
 • Liiketulos 309 t€ (327 t€)
 • Tilikauden tulos 141 t€ (183 t€)
 • Liiketoiminnan rahavirta -1 881 t€ (1 211 t€)
 • Osakekohtainen tulos 0,11 € (0,14 €)

Toimitusmäärät olivat vertailukauden tasolla yhtiön päätuoteryhmissä paalausverkoissa, paalauslangassa sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa että kuluttajatuotteissa. Liikevaihto kasvoi raaka-ainehintojen noususta johtuen, vaikka toimitusmäärät olivatkin viime vuoden tasolla, sillä myyntihinnat seuraavat raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä.

Liiketulos ei kuitenkaan parantunut vertailukauteen nähden. Raaka-aineiden hintojen nousua ei saatu täysimääräisesti siirrettyä lopputuotteiden myyntihintoihin kesken kauden, joten se heikensi yhtiön kannattavuutta päätuoteryhmissä. Myös kohonneet logistiikkakustannukset heikensivät kannattavuutta.

Yhtiö jatkoi Covid-pandemian vuoksi käynnistettyjä erityistoimenpiteitä konsernin toiminnassa mm. suojaustoimenpiteisiin, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyen. Poikkeusoloista huolimatta, yhtiö onnistui varmistamaan toimintansa jatkuvuuden.

HEINÄ-SYYSKUUN 2021 PÄÄKOHDAT

Heinä-syyskuun 2021 yhteenveto (heinä-syyskuu 2020):

 • Liikevaihto 3 446 t€ (2 958 t€)
 • Liiketulos -302 t€ (-85 t€)
 • Katsauskauden tulos -270 t€ (-113 t€)
 • Liiketoiminnan rahavirta -203 t€ (1 035 t€)
 • Osakekohtainen tulos -0,21 € (-0,09 €)

Tarkastelujaksolle kirjattiin luottotappiovaraus yhteensä 120 t€, joka heikensi liiketulosta. Lisäksi kohonneet raaka-ainehinnat ja sitovat myyntisopimukset vaikuttivat yhdessä negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen tällä jaksolla.

Yhtiö panosti onnistuneesti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Tämä nosti vaihto-omaisuuden arvoa ja yhdessä merkittävän raaka-ainehintojen nousun kanssa se vaikutti yhtiön käyttöpääoman kasvuun. Myös valmistuotevarasto on melko korkealla tasolla seuraavaan kauteen lähdettäessä. Raaka-aineen markkinahinnat ovat kuitenkin pysyneet korkealla edelleen, joten valmistuotevaraston nykyistä hintakilpailukykyä voidaan pitää hyvänä.

Covid-pandemia aiheutti merkittäviä erityisjärjestelyitä niin asiakkaiden, henkilökunnan, tuotannon kuin logistiikankin osalta. Yhtiö jatkoi aktiivisesti alkuvuoden aikana aloitettuja tarvittavia suojaustoimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan kaikkien osapuolien turvallisuus ja tuotantotoiminta. Lisäksi tehtiin onnistuneesti varotoimenpiteitä kuljetusreittien sekä raaka-aineiden ja varaosien saatavuuteen liittyen.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Avainluvut
(1 000 euroa)
Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020
Liikevaihto 14 805 13 776 12 187 11 007
Liiketulos 309 327 75 17
% liikevaihdosta 2 % 2 % 1 % 0,2 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 179 230 -51 -77
Omavaraisuusaste % 44 % 50 % 44 % 47 %
Oman pääoman tuotto % -1 % -3 % -2 % 2 %


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma per 30.9.2021 oli 7 062 t€ (31.12.2020: 7 048 t€). Tilikauden muuntoero oli 20 t€ (-16 t€) ja aikaisempiin tilikausiin kohdistuva ero -148 t€ (0 t€). Tilikauden voitto oli 141 t€ (184 t€).

Oman pääoman erittely Konserni Konserni
30.9.2021 31.12.2020
Oma pääoma 1.1. 7 048 408 6 880 113
Muuntoero 20 452 -15 689
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuva erä -148 388 0
Tilikauden voitto 141 253 183 984
Oma pääoma tilikauden lopussa 7 061 725 7 048 408

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2021 päättyessä 3 003 t€ (30.9.2020: 1 832 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 6 174 t€ (5 366 t€). Pitkäaikaisen rahoituksen lisäys johtuu yhtiön päätöksestä konvertoida lyhytaikaisia rahoituslimiittejä pitkäaikaiseksi lainaksi marraskuussa 2020. Käyttämättömät limiitit 2 520 t€ (2 825 t€) per 30.9.2021 vahvistavat yhtiön rahoitusasemaa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus 30.9.2021 nousi, ollen 38 % (33 %).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2021 olivat 3 770 t€ (3 269 t€). Henkilöstöä oli keskimäärin tilikauden 2021 lopussa 98 (86) henkilöä.

Henkilöstö Konserni Konserni Konserni Konserni
1.7.-30.9.2021 1.7.-30.9.2020 1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020
Henkilöstö keskimäärin 98 86 98 86
Henkilöstökustannukset
(1 000 euroa)
1 111 918 3 770 3 269

Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 14.4.2021. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseninä jatkamaan Antti Piipon (insinööri), Mikael Slotten (DE), Arvi Komulaisen (oikeustieteen kandidaatti) ja Olli Piipon (kuvataiteiden kandidaatti). Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Slotten. Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Ylimääräinen yhtiökokous 16.6.2021 päätti, että yhtiön kuluva tilikausi päättyy 30.9.2021 ja on yhdeksän (9) kuukauden mittainen ja tämän jälkeen tilikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa.

Tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kolme yhtiön täysin omistamaa tytäryhtiötä. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä venäläisen PiippoRus OOO:n ja Manilla Oy:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa.

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 4,19 milj.€.

Piippo Oyj osakekurssin
kehitys (eur)
2021
(1.1.-30.9.)
2020
(1.1.-31.12.)
Muutos %
Aloituskurssi 3,16 3,10 2 %
Päätöskurssi 3,24 3,16 3 %
Ylin kurssi 4,80 4,38 10 %
Alin kurssi 3,20 2,78 15 %
Keskikurssi 3,84 3,17 21 %

Piippo Oyj:llä oli 30.9.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan 604 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 95,9 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 1,9 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 2,1 %.

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Kysynnän paalausverkoissa nähdään jatkuvan hyvänä pitkällä tähtäimellä ja tukevan osaltaan yhtiön strategiaa. Agrituotteiden jakelijoiden varastot ovat matalalla tasolla viime kauden kysynnästä ja loppukauden varovaisuudesta johtuen. Tämä tukee yhtiön tavoitteita kasvattaa toimitusmääriä lähitulevaisuudessa.

Yhtiö on panostanut voimakkaasti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja jatkuvaan tuottavuuden parantamiseen. Tuotannon onnistuminen ja tuotantomäärien pysyminen nykyisellä hyvällä tasolla tukee myyntitavoitteisiin pääsemistä.

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan koko tilikaudella 2022.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiön päätuoteryhmissä toimitukset ja tilauskannan kertyminen tilikaudella 2022 ovat käynnistyneet tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiö on päässyt tuotantotavoitteisiinsa alkaneen tilikauden alussa ja tämä tukee yhtiön kasvutavoitteita. Toimitukset ovat käynnistyneet odotetusti, vaikka toimintaympäristö kansainvälisessä liiketoiminnassa ja logistiikassa on ollut haastava.

Raaka-aineiden markkinahinnat ovat edelleen korkealla ja niiden hinnoittelussa ei odoteta tapahtuman nopeaa merkittävää muutosta. Raaka-ainemarkkina pysyy haastavana, mutta yhtiö on toistaiseksi onnistunut varmistamaan kasvavan tuotannon vaatimat hankintamäärät.

Yhtiö tekee jatkuvasti ponnisteluja raaka-ainetilanteen parantamiseksi ja tuotannon turvaamiseksi nykyisessä toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa raaka-aineen hintamuutoksia varmistaakseen hintakilpailukykynsä.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Pandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

VOITONJAKO

Hallitus tekee voitonjakoesityksen yhtiökokouskutsun yhteydessä.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi.

17.12.2021 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisu
2.2.2022 Yhtiökokouskutsu
24.2.2022 Varsinainen yhtiökokous
24.5.2022 Puolivuotiskatsauksen julkaisu kaudelta 1.10.2021 – 31.3.2022

Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Growth Market – Rulebook sääntöjä.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja
Sisu Partners Oy
Juha Karttunen
Puhelin +358 40 555 4727

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj

HALLITUS

KONSERNILASKELMAT

Tase Konserni Konserni
30.9.2021 31.12.2020
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 311 729 353 627
Aineelliset hyödykkeet 5 872 726 6 217 108
Sijoitukset 50 50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 184 506 6 570 785
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 7 315 634 4 934 773
Pitkäaikaiset saamiset 5 100 5 100
Lyhytaikaiset saamiset 2 425 611 2 218 184
Rahavarat 308 049 568 273
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 054 394 7 726 331
V A S T A A V A A 16 238 899 14 297 116
Tase Konserni Konserni
30.9.2021 31.12.2020
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603
Edellisten tilikausien voitto 4 274 868 4 218 821
Tilikauden tulos 141 253 183 984
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 061 724 7 048 408
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat 3 003 010 3 431 722
Lyhytaikaiset velat 6 174 166 3 816 986
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 177 176 7 248 708
V A S T A T T A V A A 16 238 899 14 297 116

Tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni Konserni
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020
Liikevaihto 3 445 994 2 957 527 14 804 746 13 776 080
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 1 334 165 632 309 1 040 269 -500 032
Valmistus omaan käyttöön 0 21 725 0 21 725
Liiketoiminnan muut tuotot 33 135 11 006 46 854 188 182
Liiketoiminnan kulut -4 916 359 -3 509 709 -15 038 811 -12 628 728
Poistot ja arvonalentumiset -199 376 -197 615 -543 639 -530 721
LIIKETULOS -302 441 -84 757 309 419 326 506
Rahoitustuotot ja -kulut -34 501 -34 942 -130 392 -96 213
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA -336 942 -119 699 179 027 230 293
Tuloverot 67 435 7 144 -37 773 -47 634
TILIKAUDEN TULOS -269 507 -112 555 141 253 182 659

Rahoituslaskelma Konserni Konserni Konserni Konserni
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 98 035 180 327 853 058 808 647
Käyttöpääoman muutos -293 174 843 989 -2 733 705 391 346
Liiketoiminnan rahavirta (A) -202 577 1 035 453 -1 880 647 1 211 130
Investointien rahavirta (B) -51 792 -311 988 -184 970 -472 080
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot -81 194 -58 292 -428 713 1 865
Lyhytaikaisten lainojen nostot 339 560 -410 886 2 234 105 -1 086 509
Rahoituksen rahavirta (C) 258 367 -469 178 1 805 393 -1 084 643
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 3 998 254 287 -260 225 -345 593
Rahavarat kauden alussa 304 051 313 986 568 273 913 866
Rahavarat kauden lopussa 308 049 568 273 308 049 568 273

Keskeiset tunnusluvut Konserni Konserni
(1 000 euroa) 1-9/2021 1-9/2020
Liikevaihto 14 805 13 776
Kannattavuus
Käyttökate 853 857
% liikevaihdosta 6 % 6 %
Liiketulos 309 327
% liikevaihdosta 2 % 2 %
Tilikauden tulos 141 183
% liikevaihdosta 1 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % * 1 % 0 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % * -1 % -3 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 44 % 50 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % * 38 % 33 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,11 0,14

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liiketulos (12 kk) / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
* Liiketulos edelliset 12 kk
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos (12 kk) / Oma pääoma keskimäärin * 100
* Tilikauden tulos edelliset 12 kk
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = Korolliset velat / Liikevaihto (12 kk) * 100
* Liikevaihto edelliset 12 kk
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Liitteet

Takaisin uutisiin