Etusivu / News / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Piipon liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta, mutta tilinpäätöksen liiketulos parani

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Piipon liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta, mutta tilinpäätöksen liiketulos parani

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – 1.1.-31.12.2019

(Tilintarkastamaton)

27.2.2020

PIIPON LIIKEVAIHTO JÄI HIEMAN EDELLISVUODESTA, MUTTA TILINPÄÄTÖKSEN LIIKETULOS PARANI

TAMMI-JOULUKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

Yhtiön agrituotteiden toimitukset painottuvat perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi kuitenkin noudattaa kalenterivuotta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto jäi hieman edellisen vuoden tasosta, mutta tilinpäätöksen liiketulos parani vuoden 2018 tasosta.

Liikevaihdon laskun suurimpana syynä on projektiluontoisten, kaapeliteollisuuden tuotteiden toimitusten merkittävä väheneminen. Paalauslanka-, kuluttaja- ja välitystuotteiden liikevaihto jäi hieman edellisen vuoden tasosta, vaikka paalauslankatoimitukset kasvoivat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden alussa käyttöönotetut uudet paalausverkkoinvestoinnit edesauttoivat kasvattamaan toimitusmääriä. Kasvanutta paalausverkkokapasiteettia ei kuitenkaan vielä täysimääräisesti saatu hyödynnettyä menneellä kaudella, eikä paalausverkkojen toimitusmäärän kasvu riittänyt kompensoimaan muiden liiketoiminta-alueiden liikevaihdon laskua.

Yhtiön kannattavuuteen tilikaudella vaikuttivat paalauslankatuotannon heikko kilpailukyky ja paalausverkkotuotannon osalta alkuvuoden tuotannolliset haasteet. Vuoden alussa erittäin korkealla olleita raaka-ainehintoja ei onnistuttu täysimääräisesti siirtämään lopputuotteiden hintoihin, joka osaltaan heikensi kannattavuutta.

TILINPÄÄTÖS JA VERTAILUKELPOISET LUVUT Tilinpäätöksen luvut Vertailukelpoiset luvut
2 019 2 018 2019 2018
Liikevaihto, t€ 16 793 17 279 16 793 17 279
Liiketulos, t€ 284 22 155 404

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 129 tuhatta euroa alempi kuin kirjanpidollinen liiketulos. Vertailukelpoisesta liiketuloksesta on oikaistu jakson aikana kertyneet tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat tuotot ja kulut. Tällaisia eriä olivat muun muassa yhtiön sisäisestä tarkastuksesta aiheutuneet ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset, uuden investoinnin ylösnostoon liittyvät kustannukset ja saadut vakuutuskorvaukset.

HEINÄ-JOULUKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

TILINPÄÄTÖS JA VERTAILUKELPOISET LUVUT H2 Tilinpäätöksen luvut Vertailukelpoiset luvut
2019 H2 2018 H2 2019 H2 2018 H2
Liikevaihto, t€ 6 632 5 217 6 632 5 217
Liiketulos, t€ -125 -417 -261 -275

Liikevaihto oli heinä-joulukuussa 6 632 t€ (5 217 t€) ja kasvua oli 27% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhtiö ylsi kokonaisuudessaan toimituksissa jakson aikana uuteen ennätysmäärään. Liikevaihtoa siivitti loppuvuonna huomattava paalausverkkojen toimitusvolyymi, johon vaikutti laivausten siirtyminen kesäkuulta toiselle vuosipuoliskolle sekä kaukomarkkinoiden kasvaneet kokonaismäärät. Myös alkuvuonna jäljessä olleen paalauslangan toimitusmäärät kasvoivat vertailujaksoon nähden lisättyjen myyntiponnistelujen ansiosta.

Erityisesti paalausverkkojen kasvaneet toimitusmäärät vaikuttivat positiivisesti H2 liiketulokseen. Lankamarkkinan heikko kannattavuus kuitenkin jatkui loppuvuoden aikana ja vaikutti yhtiön kokonaistulokseen laskevasti. Tilinpäätöksen liiketulos parani selvästi, mutta vertailukelpoinen liiketulos oli edellisvuoden H2 tasolla.

Sesonkiluonteisuuden takia yhtiö valmistaa vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla tuotteita valmiiksi varastoon alkuvuoden toimituksia varten. Tämä näkyy myös kasvaneena valmistuotevarastona ja vaihto-omaisuuden nousuna vertailukauteen nähden.

KATSAUS VUOTEEN 2019

Alkuvuoden aikana alhainen valmistuotevarasto ja uuden tuotantokapasiteetin käyttöönoton viivästyminen rajoittivat toimitusmääriä. Vasta keskellä sesonkia yhtiön onnistui kuroa viivettä kiinni ja vastata paremmin markkinoiden elpymiseen sekä kasvaneeseen kysyntään. Uudelleenjärjestelyiden ja uusien tuotantolaitteiden käyntiinajon jälkeen yhtiön tuotanto on päässyt tavoitteisiinsa ja tuottavuus on parantunut loppuvuoden aikana, mikä luo pohjaa myös seuraavan sesongin toimituksille.

Kuluttajatuotteiden liiketoiminta siirrettiin Outokummussa yhtiön kokonaan omistamaan Manilla Oy:ön, jolloin emoyhtiön tuotantotiloja vapautui paalausverkkotuotannon laajentamista sekä uudelleenjärjestelyä varten. Manilla Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Venäjän liiketoimintojen kannattavuus parani ja yhtiö teki tytäryhtiössään toistaiseksi parhaan tuloksensa. Vertailukauteen nähden toimitusmäärät kuitenkin laskivat hieman, mikä vaikutti liikevaihtoon alentavasti. Merkittävin vaikutus oli välitystuotteiden toimitusmäärän alentumisella.

Kauden alussa yhtiö lanseerasi onnistuneesti uuden paremmin leviävän paalausverkkosarjan, joka otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Yhtiö näkee paalausverkkojen kysynnän jatkuvan hyvänä pitkällä tähtäimellä ja tukevan yhtiön kasvutavoitteita tässä tuoteryhmässä.

TILINPÄÄTÖS JA VERTAILUKELPOISET LUVUT Tilinpäätöksen luvut Vertailukelpoiset luvut
2 019 2 018 2019 2018
Liikevaihto, t€ 16 793 17 279 16 793 17 279
Liiketulos, t€ 284 22 155 404

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA

PIIPPO OYJ OSAKEKURSSIN KEHITYS 2019 2018 MUUTOS %
Aloituskurssi 1.1. 3,50 6,58 -47 %
Lopetuskurssi 31.12. 3,14 3,44 -9 %
Ylin kurssi 4,68 6,80 -31 %
Alin kurssi 2,78 3,06 -9 %
Keskikurssi 3,59 5,05 -29 %

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,1 m€.

Piippo Oyj:llä oli 31.12.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan 409 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 435 500 osaketta eli 33,7 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 93,4 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 4,8 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 1,8 %.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kolme täysin omistamaa tytäryhtiötä. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä venäläisen Piippo Rus OOO:n ja Manilla Oy:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Konsernin kuluttajaliiketoiminta siirrettiin Manilla Oy:öön 1.1.2019.

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Agrituotteiden toimitukset tilikaudella 2020 ovat käynnistyneet yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Paalausverkoissa yhtiöllä on vertailukauteen nähden aiempaa korkeampi tilauskanta. Kysynnän paalausverkoissa nähdään jatkuvan hyvänä pitkällä tähtäimellä ja tukevan yhtiön strategiaa. Alkuvuoden toimitukset painottuvat suurille vientimarkkinoille ja toimituskausi näyttää aikaistuvan vertailukaudesta.

Alkaneella kaudella globaalien agrimarkkinoiden odotetaan palaavan parempaan tasapainoon parin haastavan kauden jälkeen. Esimerkiksi Euroopassa jakelijoiden varastot ovat normaalilla tasolla ja huomattavat ylivarastot näyttävät purkautuneen edellisellä kaudella.

Tasapainoisemman markkinatilanteen vuoksi yhtiö odottaa liiketoimintojen kokonaisuudessaan kehittyvän positiivisesti. Paalauslangan markkinatilanne jatkuu kuitenkin edelleen haastavana ja se vaikuttaa edelleen negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen alkaneella kaudella.

Yhtiön käynnistämät kehitystoimenpiteet ja uudistukset luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle tulevina vuosina. Yhtiö arvioi kilpailukykynsä pysyvän hyvänä ja liikevaihdon kasvavan koko tilikauden aikana edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 tilinpäätöksen liiketulos tulee paranemaan vuoden 2019 liiketuloksesta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiö on tiedottanut paalauslankatoiminnan kehittämistoimenpiteistä sekä toiminnan uudistamisesta tuotantolaitoksessaan Outokummussa. Yhtiö tulee vuoden 2020 aikana investoimaan noin 0,5 miljoonaa euroa automaatioon ja robotiikkaan. Kehitystoimien tavoitteena on parantaa tuoteryhmän kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

Saija Paasonen (KTM) nimitettiin yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 13.1.2020.

Markkinatakaus yhtiön osakkeilla alkoi 24.2.2020.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA

Agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen on osa jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien nostaminen, UV-suojauksien parantaminen, paalatun materiaalin säilyvyyden varmistaminen ja raaka-ainetehokkuus ovat jatkuvasti kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiöllä on yksi tuotantolaitos ja tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen. Riskiä on rajoitettu luomalla yhteistyö- ja alihankintaverkostoja.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellisiä toimituksia. Kaapeliteollisuuden tuotteiden toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Kuluttajaliiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella. Emoyhtiö altistuu myös transaktio – ja translaatioriskille Venäjän tytäryhtiönsä kautta. Emoyhtiöllä on ruplamääräisiä saamisia sekä oman pääoman ehtoisia sijoituksia tytäryhtiöönsä Venäjällä.

Ilmastonmuutos ja maatalouden muuttuva toimintaympäristö haastaa yhtiötä entisestään erityisesti tuotekehityksen puolella. Yhtiön tuotteet on suunniteltu kestämään vaihtelevia sääoloja ja suojaamaan paalattua materiaalia mahdollisimman hyvin. Samalla yleinen muovin vähentämisen tarve haastaa yhtiötä kehittämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita ja tavoittelemaan materiaalin säästöä. Kasvavat paalien pintalämpötilat ja esimerkiksi eteläisellä pallonpuoliskolla mitatut korkeat UV-tasot kuitenkin altistavat tuoteriskeille paalien kestävyydessä.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset, vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset, sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampi luotettava ja sitoutunut raaka-ainetoimittaja. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu saattaa tuoda painetta kannattavuuteen, koska nousseita hintoja ei aina heti saada siirrettyä lopputuotteisiin.

Yhtiöllä on myös merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta. Markkinakorkojen muutoksilla voisi toteutuessaan olla huomattava vaikutus yhtiön tulokseen.

ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

KESKEISET TUNNUSLUVUT TILIKAUDELLA 1.1.-31.12. KONSERNI KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2019 2018 2017 2019 2018 2017
Liikevaihto, t€ 16 793 17 279 17 345 13 692 15 502 15 836
Liikevaihdon muutos, % -3 -0,4 4 -12 -2 5
Liiketulos t€ 284 22 584 189 132 825
Liiketulos, % liikevaihdosta 2 0,1 3 1 1 5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 150 -180 477 59 -7 737
Omavaraisuusaste, % 44 45 55 46 54 56
Oman pääoman tuotto, % 2 -3 5 1 0 8

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon ollessa normaalisti käynnissä tasaisesti läpi vuoden. Painotus johtuu yhtiölle merkittävien Euroopan ja eteläisen pallonpuoliskon sesonkien toimitusaikatauluista. Kuitenkin 2018 ja 2019 on ollut nähtävissä selkeää kasvua toisen vuosipuoliskon toimitusmäärissä. Toimialalla agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto laski 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Emoyhtiön liikevaihto laski 11,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Emoyhtiön liikevaihdon laskuun vaikuttaa kuluttajaliiketoiminnan siirto 100 % omistettuun tytäryhtiöön Manilla Oy:öön 1.1.2019. Liikevaihdon laskun suurimpana syynä on projektiluontoisten, kaapeliteollisuuden tuotteiden myynnin merkittävä väheneminen vertailuvuoteen nähden. Paalausverkoissa yhtiö kasvatti toimitusmääriään ja ylsi uuteen toimitusennätykseensä.

Tilikauden 2019 materiaali-, palvelu- sekä välitettävien tuotteiden ostot olivat 11 368 t€ (9 335 t€). Ostot nousivat 2 033 t€ vuodesta 2018 ja olivat 68% (54 %) liikevaihdosta.

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2019 olivat 4 113 t€ (3 739 t€) nousten 24 %:iin (22 %) liikevaihdosta verrattuna tilikauteen 2018. Vertailuvuoden 2018 kustannuksia laskivat koko henkilöstöä koskeneet lomautukset.

KONSERNIN HENKILÖSTÖ 2019 2018 2017
Henkilöstö keskimäärin 90 96 93
Henkilöstövahvuus 83 92 100
Henkilöstökustannukset, t€ 4 113 3 739 3 896

Henkilöstöä oli keskimäärin vuoden 2019 lopussa 90 (96) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 valitsi yhtiön hallitukseen Antti Piipon (insinööri), Arvi Komulaisen (oikeustieteen kandidaatti), Mikael Slotten (DE) ja Jouni Hartikaisen (DI). Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2019 lopussa oli 15 808 t€ (14 917 t€), ja omavaraisuusaste 44 % (45 %). Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat tilikauden 2019 päättyessä 6 679 t€ (6 537 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 31.12.2019 yhteensä 9 129 t€ (8 380 t€). Vaihto-omaisuuden arvo tilikauden päättyessä oli 5 496 t€ (4 364 t€) varaston kasvaessa 1 132 t€ vastaavasta ajankohdasta 2018. Lyhytaikaiset saamiset olivat tilikauden 2019 päättyessä 2 719 t€ (3 888 t€) pienentyen 1 169 t€ edellisen tilikauden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vaihto-omaisuuden kasvu johtuu pääasiassa 2018 lopun normaalia alemmasta vaihto-omaisuuden tasosta.

Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2019 päättyessä 1 830 t€ (2 038 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 7 098 t€ (6 164 t€). Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus 31.12.2019 pysyi samana, ollen 39 % (39 %).

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Varsinainen yhtiökokous pidetään 2.4.2020, jossa hallitus esittää tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2019 hyväksymistä.

Tilikauden 1.1.-31.12.2019 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 5 391 066 €, josta emoyhtiön tilikauden tulos on 47 909 €. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Tilikauden tulos 47 909 € kirjataan voittovarat -tilille.

YLEISTÄ

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, ja sen päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikka on Outokumpu.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme haluavat ja millaisia tarpeita heillä on nyt ja tulevaisuudessa. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa jalostetaan ja jaetaan toiminnan kehittämiseksi edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssä sekä johdon suhteessa työntekijöihin niin, että arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin, mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa, mitä teemme.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi.
2.4.2020 Varsinainen yhtiökokous, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisu
20.8.2020 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2020

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Sisu Partners Oy
Juha Karttunen
Puhelin +358 40 555 4727

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj

HALLITUS

Liitteet

Takaisin uutisiin