Etusivu / News / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Piipon kannattavuus parani edellisvuodesta, liikevaihto ennallaan

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Piipon kannattavuus parani edellisvuodesta, liikevaihto ennallaan

Julkaistu
 • Sijoittajalle
 • Yhtiötiedotteet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – 1.1.-31.12.2020

(Tilintarkastamaton)

25.2.2021

PIIPON KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA, LIIKEVAIHTO ENNALLAAN

Yhtiön agrituotteiden toimitukset painottuvat perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Agrituotteiden sesonki alkaa kuitenkin vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kalenterivuotta.

TAMMI-JOULUKUUN 2020 PÄÄKOHDAT

Tammi-joulukuu 2020 yhteenveto (tammi-joulukuu 2019):

 • Liikevaihto 16 743 t€ (16 793 t€)
 • Liiketulos 367 t€ (284 t€)
 • Katsauskauden tulos 184 t€ (103 t€)
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 739 t€ (1 750 t€)
 • Osakekohtainen tulos 0,14 € (0,08 €)

Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla edellisvuoteen verrattuna ja liiketulos parani 29 %.

Alhainen valmistuotevarasto ja Covid-19 pandemian aiheuttamien toimintaympäristön muutosten vuoksi aikaistunut kysyntä haastoivat yhtiötä alkuvuoden aikana. Vasta keskellä sesonkia yhtiön onnistui kuroa jättämää kiinni ja vastata paremmin kysyntään.

HEINÄ-JOULUKUUN 2020 PÄÄKOHDAT

Heinä-joulukuu 2020 yhteenveto (heinä-joulukuu 2019):

 • Liikevaihto 5 924 t€ (6 632 t€)
 • Liiketulos -44 t€ (-126 t€)
 • Katsauskauden tulos -111 t€ (-111 t€)
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 563 t€ (2 154 t€)
 • Osakekohtainen tulos -0,09 € (-0,09 €)

Yhtiön liiketulos parani edelliskauteen verrattuna, vaikka liikevaihto laski johtuen pääosin toimitussiirtymästä ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon välillä. Perinteisesti agrisesonki painottuu vahvasti ensimmäiselle vuosipuoliskolle sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ ARVIO MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Avainluvut
(1 000 euroa)
KONSERNI KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2020 2019 2018 2020 2019 2018
Liikevaihto 16 743 16 793 17 279 13 407 13 692 15 502
Liikevaihdon muutos, % -0,3 -3 -0,4 -2 -12 -2
Liiketulos 367 284 22 77 189 132
% liikevaihdosta 2 2 0,1 1 1 1
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 223 150 -180 -62 59 -7
Omavaraisuusaste % 51 44 45 52 46 54
Oman pääoman tuotto % 3 2 -3 -1 1 0

Tilikaudella 2020 toimitusmäärät kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myyntihinnat kuitenkin laskivat paalausverkoissa ja -langoissa edelliseen kauteen nähden mikä vaikutti liikevaihtokertymään. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti myös tase-erien arvostamisesta johtuneet valuuttakurssierot, jotka osin olivat realisoitumattomia.

Yhtiön kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Rahti- ja logistiikkakustannukset nousivat vientimarkkinoilla Covid-19 pandemian laajennuttua, mutta toisaalta yhtiö saavutti myös säästöjä liiketoiminnan muissa kuluissa. Myös liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatuilla tuilla on ollut myönteinen vaikutus yhtiön tulokseen, mutta niillä on ollut tärkeä merkitys jo aloitettujen investointiprojektien jatkamisessa sekä pandemian aiheuttamiin häiriöihin valmistautumisessa ja niistä aiheutuneiden lisäkulujen osittaisessa kompensoimisessa.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2020 lopussa oli 14 297 t€ (15 808 t€) ja omavaraisuusaste 51 % (44 %). Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat tilikauden 2020 päättyessä 6 357 t€ (6 679 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 31.12.2020 yhteensä 7 940 t€ (9 129 t€). Vaihto-omaisuuteen sitoutunut käyttöpääoma pieneni ja oli tilikauden päättyessä 5 149 t€ (5 496 t€). Myös lyhytaikaisten saamisten määrä laski ollen 2 218 t€ (2 719 t€).

Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2020 päättyessä 3 432 t€ (1 830 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 3 817 t€ (7 098 t€). Pitkäaikaisen rahoituksen lisäys ja vastaavasti lyhytaikaisen rahoituksen väheneminen johtuu yhtiön päätöksestä konvertoida lyhytaikaisia rahoituslimiittejä pitkäaikaiseksi lainaksi marraskuussa 2020. Käyttämättömät limiitit 4 800 t€ (2 825 t€) per 31.12.2020 vahvistavat yhtiön rahoitusasemaa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus 31.12.2020 laski, ollen 29 % (39 %).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2020 olivat 4 303 t€ (4 113 t€) nousten 26 %:iin (24 %) liikevaihdosta verrattuna tilikauteen 2019. Henkilöstöä oli keskimäärin vuoden 2020 lopussa 86 (90) henkilöä.

Henkilöstö Konserni Konserni Konserni Konserni
(1 000 euroa) 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Henkilöstö keskimäärin 86 90 86 90
Henkilöstökustannukset 1 952 2 009 4 303 4 113

Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 4.6.2020. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Antti Piipon (insinööri), Arvi Komulaisen (oikeustieteen kandidaatti), Mikael Slotten (DE) ja Jouni Hartikaisen (DI). Jouni Hartikainen erosi hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 7.10.2020. Hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Antti Piipon. Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kolme yhtiön täysin omistamaa tytäryhtiötä. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä venäläisen Piippo Rus OOO:n ja Manilla Oy:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa.

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,09 milj.€.

Osakekurssin kehitys (€) 2020 2019 Muutos %
Aloituskurssi 1.1. 3,10 3,50 -11 %
Päätöskurssi 31.12. 3,16 3,14 1 %
Ylin kurssi 4,38 4,68 -6 %
Alin kurssi 2,78 2,78 0 %
Keskikurssi 3,17 3,59 -12 %

Piippo Oyj:llä oli 31.12.2020 päivätyn osakasrekisterin mukaan 471 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 96,4 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 2,5 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 1,1 %.

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Agrituotteiden toimitukset tilikaudella 2021 ovat käynnistyneet yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön tilauskanta on korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisellä tilikaudella. Kysynnän paalausverkoissa nähdään jatkuvan hyvänä pitkällä tähtäimellä ja tukevan osaltaan yhtiön strategiaa.

Yhtiö panostaa voimakkaasti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja jatkuvaan tuottavuuden parantamiseen.

Yhtiön käyttämien raaka-aineiden hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun tammi-helmikuun aikana 2021. Yhtiö seuraa raaka-aineen hintamuutoksia varmistaakseen hintakilpailukykynsä.

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan 2021 tilikaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Koska Covid-19 pandemian laajenemisella voi olla alueittain suuriakin vaikutuksia Piippo Oyj:n toimintaan, samoin kuin 2021 alkaneiden raaka-ainehintojen huomattavien muutosten tarkkaa vaikutusarviointia ei tässä vaiheessa ole mahdollista tehdä, yhtiö ei tässä vaiheessa anna arviota vuoden 2021 liiketuloksen kehityksestä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiö on tiedottanut paalauslankatoiminnan automaatiohankkeen valmistumisesta tammikuussa 2021. Kehitystoimien tavoitteena on parantaa lankatuoteryhmän kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

Juha Hakala (FM) nimitettiin yhtiön tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi tammikuussa 2021. Samassa yhteydessä yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Slotte nimitettiin johtoryhmän jäseneksi.

Markkinatakaus yhtiön osakkeilla päättyy 25.2.2021. Yhtiön hallitus arvioi markkinatakauksen tarvetta tarvittaessa uudelleen.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Pandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

VOITONJAKO

Hallitus tekee voitonjakoesityksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun yhteydessä.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi.
18.3.2021 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuosikertomuksen julkaisu
14.4.2021 Varsinainen yhtiökokous
19.8.2021 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2021

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Sisu Partners Oy
Juha Karttunen
Puhelin +358 40 555 4727

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj

HALLITUS

KONSERNILASKELMAT

Tase Konserni Konserni
31.12.2020 31.12.2019
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 353 627 487 909
Aineelliset hyödykkeet 6 003 319 6 183 615
Sijoitukset 50 7 621
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 356 997 6 679 145
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 5 148 562 5 496 433
Pitkäaikaiset saamiset 5 100 0
Lyhytaikaiset saamiset 2 218 184 2 718 880
Rahavarat 568 273 913 866
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 940 119 9 129 179
V A S T A A V A A 14 297 116 15 808 324
Tase Konserni Konserni
31.12.2020 31.12.2019
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603
Muuntoero -15 689 62 449
Edellisten tilikausien voitto 4 234 510 4 069 297
Katsauskauden tulos 183 984 102 764
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 048 408 6 880 112
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat 3 431 722 1 830 100
Lyhytaikaiset velat 3 816 986 7 098 112
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 248 708 8 928 212
V A S T A T T A V A A 14 297 116 15 808 324

Tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni Konserni
7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 5 924 191 6 632 287 16 742 744 16 793 086
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 1 164 913 1 205 412 32 572 1 122 050
Valmistus omaan käyttöön 21 725 73 156 21 725 73 156
Liiketoiminnan muut tuotot 64 465 66 240 241 641 207 533
Liiketoiminnan kulut -6 856 725 -7 720 220 -15 975 744 -17 241 070
Poistot ja arvonalentumiset -362 916 -382 503 -696 022 -671 129
LIIKETULOS -44 348 -125 628 366 915 283 626
Rahoitustuotot ja -kulut -82 228 -19 182 -143 499 -134 023
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA -126 575 -144 810 223 417 149 603
Tuloverot 15 345 34 263 -39 433 -46 839
KATSAUSKAUDEN TULOS -111 230 -110 547 183 984 102 764
Rahoituslaskelma Konserni Konserni Konserni Konserni
7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 434 617 452 818 1 062 937 954 755
Käyttöpääoman muutos 1 128 564 1 701 420 675 921 794 973
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 563 181 2 154 238 1 738 858 1 749 728
Investointien rahavirta (B) -205 367 -303 342 -365 459 -791 252
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 541 465 47 979 1 601 623 -208 022
Lyhytaikaisten lainojen nostot -2 644 992 -1 588 689 -3 320 614 36 000
Rahoituksen rahavirta (C) -1 103 526 -1 571 157 -1 718 992 -172 022
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 254 288 279 740 -345 593 786 455
Rahavarat kauden alussa 313 986 634 127 913 866 127 412
Rahavarat kauden lopussa 568 273 913 866 568 273 913 866
Keskeiset tunnusluvut Konserni Konserni
(1 000 euroa) 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 16 743 16 793
Liikevaihdon muutos % -0,3 % -3 %
Kannattavuus
Käyttökate 1 063 955
% liikevaihdosta 6 % 6 %
Liiketulos 367 284
% liikevaihdosta 2 % 2 %
Katsauskauden tulos 184 103
% liikevaihdosta 1 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 3 % 2 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 3 % 2 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 51 % 44 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 29 % 39 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,14 0,08
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Liitteet

Takaisin uutisiin