Etusivu / News / Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj
Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj Yhtiötiedote 4.4.2019 klo 15:45

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Piippo Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Piippo Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Tilikauden tulos, yhteensä -7 657,24 euroa kirjataan voittovarat -tilille.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset palkkiot; puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Antti Piippo, Mikael Slotte ja Jouni Hartikainen ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Arvi Komulainen.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkaiden hankkimisesta

Hallituksen esityksen mukaisesti, yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on First North Finland pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2020 saakka.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla noin 79 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten mukaisia ja yksimielisiä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla www.piippo.fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset viimeistään 11.4.2019 alkaen.

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin