Etusivu / News / Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj Yhtiötiedote 24.2.2022 klo 14:00

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.2.2022 poikkeusjärjestelyin Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.2021 – 30.9.2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.9.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,026 € osakkeelta. Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan 15.7.2022 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.7.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 30.9.2021

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021 – 30.9.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenmäärä, palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti kokouspalkkioiden säilyttämisestä entisellä tasolla; puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset maksetaan verohallinnon päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan seuraavat henkilöt: Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen ja Olli Piippo.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 saakka.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 881 068 osaketta ja 881 068 ääntä (n. 68,15 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä). Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä. 12 854 osaketta pidättäytyi ottamasta kantaa osingonmaksun aikatauluun ja täsmäytyspäivään. 145 000 osaketta pidättäytyi esteellisyyden vuoksi äänestämästä Olli Piipon vastuuvapaudesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset/ viimeistään 10.3.2022 alkaen.

Toimitusjohtajan videoitu katsaus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset/.

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245
Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Nordic
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin