Etusivu / News / Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2021–31.3.2022: Piippo Oyj:n alkukauden liikevaihto ja kannattavuus paranivat selvästi

Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2021–31.3.2022: Piippo Oyj:n alkukauden liikevaihto ja kannattavuus paranivat selvästi

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


PIIPPO OYJ
PUOLIVUOTISKATSAUS 1.10.2021–31.3.2022
(tilintarkastamaton)
24.5.2022

PIIPPO OYJ:N ALKUKAUDEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT SELVÄSTI

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

H1 2022 PÄÄKOHDAT

Agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun lopussa. Yhtiön uusi tilikausi vastaa nykyään agrisesonkia.

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 yhteenveto (lokakuu 2020 – maaliskuu 2021):

Yhteenveto Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 Lokakuu 2020 – maaliskuu 2021 Muutos, %
Liikevaihto (1 000 euroa) 11 154 7 493 49 %
Liiketulos (1 000 euroa) 195 31 529 %
Katsauskauden tulos (1 000 euroa) 83 -43
Liiketoiminnan rahavirta (1 000 euroa) – 1 387 -1 032
Osakekohtainen tulos (€) 0,06 -0,03

Yhtiö panosti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Yhtiö saavutti jaksolle asetetut tuotantotavoitteet. Tämä antoi pohjan myyntitavoitteiden saavuttamiselle ja liikevaihdon kasvulle.

Yhtiön liikevaihto parani toimitusmäärien ja hintojen nousun johdosta. Yhtiö kasvatti huomattavasti toimitusmääriään päätuoteryhmissään paalausverkossa ja -langassa. Toimitusmäärät kasvoivat alkukauden osalta useilla päämarkkinoilla. Kuluttajatuotteissa jäätiin hieman tavoitteista.

Alkukaudella yhtiön kannattavuus parani selvästi. Yhtiö onnistui hinnoittelussaan ja hintoja nostettiin kaikissa päätuoteryhmissä. Yhtiön tuotteiden myyntihinnat seuraavat raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä.

Raaka-aineiden markkinahinnat pysyivät korkealla tasolla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti kokonaisvaltaisesti kansainväliseen raaka-ainemarkkinaan. Yhtiö pystyi varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden ja hankinnan oikea-aikaisuuden merkittävistä toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Materiaalivirtojen muutokset ja epävarmuus vaikeuttivat yhtiön toimintaa.

Konttipula ja logistiset haasteet erityisesti merirahdeissa vaikuttivat yhtiön toimintaan. Rahti- ja logistiikkakustannukset pysyivät korkealla tasolla.

Covid-19 aiheutti vielä alkukaudesta erityisjärjestelyitä niin asiakkaiden, henkilökunnan, tuotannon kuin logistiikankin osalta. Erityisistä suojaustoimenpiteistä luovuttiin vaiheittain.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 20 255 t€ (16 106 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 14 177 t€ (9 772 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 7 949 t€ (5 735 t€). Käyttöpääoma kasvoi 8 970 t€:oon (6 310 t€), johtuen vaihtuvien vastaavien erien kasvusta. Raaka-aineiden hintojen huomattava nousu vaikutti käyttöpääoman kasvuun olennaisesti.

Yhtiön vieras pääoma oli 13 106 t€ (9 083 t€), josta korollista vierasta pääomaa oli 8 565 t€ (5 982 t€).

Liiketoiminnan rahavirta oli -1 387 t€ (-1 032 t€).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Yhtiökokous 24.2.2022 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan seuraavat henkilöt: Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen ja Olli Piippo. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Slotten.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Tiedot yhtiön johdosta ja hallinnosta ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Konserni Konserni
Henkilöstö 1.10.2021-
31.3.2022
1.10.2020-
31.3.2021
Henkilöstö keskimäärin 104 94
Henkilöstökustannukset
(1 000 euroa)
2 647 2 400

KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,11 miljoonaa euroa.

Piippo Oyj osakekurssin
kehitys (€)
31.3.2022 31.3.2021 Muutos %
Aloituskurssi 1.10. 3,66 2,84 29 %
Päätöskurssi 31.3. 3,18 3,94 -19 %
Ylin kurssi 3,86 4,80 -20 %
Alin kurssi 2,74 2,84 -4 %
Keskikurssi 3,34 3,42 -2 %

Piippo Oyj:llä oli 31.3.2022 päivätyn osakasrekisterin mukaan 597 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy ja venäläinen OOO PiippoRus.

NÄKYMÄT KOKO TILIKAUDELLE 1.10.2021–30.9.2022

Yhtiön agrituotteiden kysynnän nähdään jatkuvan hyvänä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa merkittäviä epävarmuustekijöitä. Yhtiö noudattaa kansainvälistä ohjeistusta Venäjän toiminnoissaan.

Yhtiö on lisännyt myyntiponnisteluja uusilla markkinoilla.

Yhtiö arvioi, että syyskuussa päättyvän tilikauden liikevaihto kasvaa selvästi ja myös liiketulos tulee paranemaan.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä.

Tarkastelujakson aikana riskit Venäjän liiketoiminnassa ovat lisääntyneet selvästi. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön muutoksia alueella ja sopeuttaa toimintaansa tarpeen mukaan.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Pandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market – markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

YHTIÖKOKOUS

Piippo Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.2.2022. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta:
https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.

TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Tilikauden 1.10.2021–30.9.2022 tilinpäätöstiedote julkaistaan 1.12.2022 ja tilinpäätös sekä toimintakertomus 15.12.2022. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Growth Market -Sääntökirjaa.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

Sisu Partners Oy
Juha Karttunen
Puhelin +358 40 555 4727

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

KONSERNILASKELMAT H1 2022

Tase

Konserni Konserni Konserni
31.3.2022 31.3.2021 30.9.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 347 335 282 905 311 729
Aineelliset hyödykkeet 5 730 273 6 050 726 5 872 726
Sijoitukset 50 50 50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 077 658 6 333 681 6 184 506
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 7 948 948 5 734 841 7 315 634
Pitkäaikaiset saamiset 5 100 5 100 5 100
Lyhytaikaiset saamiset 5 562 101 3 675 529 2 425 611
Rahavarat 661 190 356 579 308 049
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 177 339 9 772 049 10 054 394
VASTAAVAA 20 254 997 16 105 730 16 238 899
Konserni Konserni Konserni
31.3.2022 31.3.2021 30.9.2021
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 604 2 045 603 2 045 603
Edellisten tilikausien voitto 4 420 309 4 420 539 4 423 256
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuva ero 0 0 -148 388
Katsauskauden tulos 83 029 -43 195 141 253
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 148 942 7 022 947 7 061 724
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat 2 599 414 4 893 905 3 003 010
Lyhytaikaiset lainat 5 965 277 1 088 014 3 714 893
Ostovelat 4 541 365 3 100 864 2 459 273
Lyhytaikaiset velat 10 506 642 4 188 878 6 174 166
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 106 056 9 082 783 9 177 176
VASTATTAVAA 20 254 997 16 105 730 16 238 899

Tuloslaskelma

Konserni Konserni Konserni
1.10.2021 –
31.3.2022
1.10.2020 –
31.3.2021
1.1.2021 – 30.9.2021
Liikevaihto 11 154 006 7 493 288 14 804 746
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 216 507 1 042 553 1 040 269
Liiketoiminnan muut tuotot 102 835 59 687 46 854
Liiketoiminnan kulut -11 023 033 -8 221 756 -15 038 811
Poistot ja arvonalentumiset -255 226 -342 835 -543 639
LIIKETULOS 195 088 30 937 309 419
Rahoitustuotot ja -kulut -87 875 -87 946 -130 392
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 107 213 -57 009 179 027
Tuloverot -24 128 13 814 -37 773
KATSAUSKAUDEN TULOS 83 084 -43 195 141 253

Rahoituslaskelma

Konserni Konserni Konserni
1.10.2021 –
31.3.2022
1.10.2020 –
31.3.2021
1.1.2021 –
30.9.2021
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 330 912 310 457 853 058
Käyttöpääoman muutos -1 717 710 -1 342 000 -2 547 528
Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 386 798 -1 031 543 -1 694 470
Investointien rahavirta (B) -106 848 -319 579 -371 147
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset / nostot -403 596 3 066 531 -428 713
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset / nostot 2 250 383 -1 800 785 2 234 105
Rahoituksen rahavirta (C) 1 846 787 1 265 746 1 805 393
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
353 141 -85 376 -260 225
Rahavarat kauden alussa 308 049 441 955 568 273
Rahavarat kauden lopussa 661 190 356 579 308 049

Keskeiset tunnusluvut Konserni Konserni Konserni
(1 000 euroa) 31.3.2022 31.3.2021 30.9.2021
Liikevaihto 11 154 7 493 14 805
Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA) 450 374 853
% liikevaihdosta 4 % 5 % 6 %
Liiketulos (EBIT) 195 31 309
% liikevaihdosta 2 % 0,4 % 2 %
Katsauskauden tulos 83 -43 141
% liikevaihdosta 1 % -1 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 3 % 0 % 1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 3 % -2 % -1 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 36 % 44 % 44 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 38 % 40 % 38 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), € 0,06 -0,03 0,11

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % = Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE) % = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus % = Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm. kauden päättyessä
Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavissa tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavassa tunnusluvussa liikevaihto on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.

Liitteet

Takaisin uutisiin